Інструкція для авторів

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ

Періодичність журналу – 2 рази на рік.

ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ПОДАННЯ СТАТТІ

 1. Необхідні документи:
 • Для публікації статті до редакційної колегії Збірника подаються в обов’язковому порядку:
 • зовнішня рецензія на статтю за підписом особи, що має науковий ступінь або вчене звання;
 • довідка про авторів згідно наведеної форми;
 • стаття;

Стаття надсилається електронною поштою на адресу geogvisnyk@chnu.edu.ua

 1. Вимоги до оформлення статті.

Основні вимоги. Наукова стаття повинна відповідати тематичному спрямуванню збірника. Обсяг статті: мінімум – 10 повних сторінок.

Структура статті. До друку приймаються лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи:

 1. Назва статті;
 2. УДК;
 3. Автори;
 4. ORCID
 5. Афіляція;
 6. e-mail;
 7. Ключові слова;
 8. Анотація;
 9. Вступ;
 10. Матеріали і методи;
 11. Результати та обговорення;
 12. Висновки;
 13. Подяки;
 14. Література;
 15. Keywords;
 16. Abstract.

Шаблон:

Завантажити шаблон .doc

Завантажити шаблон .pdf

Вимоги до анотації. До рукопису додається анотація 2 мовами – українською та англійською (анотація англійською - 2 повних сторінки), в якій має бути назва статті та прізвище, ім’я, по батькові авторів (2 мовами), чітко сформульована головна ідея статті та коротко обґрунтована її актуальність (обсяг 6-8 рядків) та ключові слова 2 мовами – українською та англійською (не більше 5).

Вимоги до тексту. Шрифт Times New Roman, 14 пунктів, інтервал 1,5. Відступ першого рядка абзацу – 1,25 см.

 1. Вимоги до оформлення структурних елементів статті.
 1. Матеріали набирають та розміщують у такій послідовності:
 • УДК – 14 пунктів, курсив (УДК повинно бути обов’язково), розміщують зліва на сторінці;
 • автори – 14 пунктів, напівжирний курсив, розміщують зліва на сторінці;
 • НАЗВА СТАТТІ – прописні літери, 14 пунктів, напівжирний, розміщують посередині сторінки;
 • анотація – 14 пунктів, курсив;
 • основний текст – 14 пунктів, звичайний.
 1. Усі рисунки, таблиці, діаграми повинні мати назви та номери (у випадку, коли в одному матеріалі міститься два і більше названих елементів): Рис.1. Розрахункова схема... Таблиця 1. Усереднені... Слова Рисунок, Таблиця, Діаграма, Схема та їхні номери набираються курсивом, 14 пунктів, їхні назви – напівжирним шрифтом, 14 пунктів, назви та номери таблиць розміщуються над таблицями, рисунків, діаграм, схем – під ними. Відривати назви від зазначених елементів забороняється. Посилання в тексті на таблиці даються у скороченому вигляді звичайним шрифтом: «табл. 1». Якщо таблиця не вміщається на одній сторінці, всі її колонки нумерують, а над перенесеною частиною таблиці справа надписують: «Продовження табл.1» або «Закінчення табл. 1».
 2. Графічні файли з формулами, графіками, рисунками, схемами та фотографіями повинні бути розташовані в тексті в рамці МS Word. Номер формули проставляється справа в кінці рядка, в круглих дужках, не виходячи на поле. Формули розташовуються на сторінці по центру. Між ними та текстом витримується інтервал в один рядок. Вводяться вони в графічному редакторі Microsoft Equation 3.0 для MS Word. Латинські літери та позначення величин (символи) набирають курсивом, українські та російські літери – тільки прямим шрифтом.
 3. Список використаної літератури складається за APA-style. Не допускається переклад англійською мовою бібліографічних описів літературних джерел, виданих мовами, що використовують кирилицю. Для правильного зазначення подібних джерел літератури виконується їх транслітерація. Перед списком використаної літератури набирати напівжирним шрифтом (14 пунктів) References. Джерела в списку зазначаються звичайним шрифтом 14, в алфавітному порядку. При посиланні на джерело в тексті потрібно зазначити у  дужках автора та рік: (Aleksandrova 2002) або Aleksandrova (2002). Мінімальна кількість джерел - 15, половина з яких за останні 5 років.
 4. Інтервали між елементами матеріалу наступні: УДК – автори – 2; автори – назва статті – 2; назва статті – анотація – 2; анотація – основний текст – 1,5; основний текст – назва таблиці (верхній край рисунка, схеми, діаграми) – 1,5; назва таблиці – її верхній край (нижній край рисунка, діаграми, схеми – їхні назви) – 1,5; нижній край таблиці (назва рисунка, діаграми, схеми) – основний текст – 1,5; основний текст – ЛІТЕРАТУРА – 1,5; ЛІТЕРАТУРА – список літератури – 1,5.