Поняття, моделі та особливості розвитку екологічного туризму в Карпатському регіоні України

Анотація

Проаналізовано основні поняття екологічного туризму. Розглянуто моделі екотуризму у світі, та запропоновано найоптимальніший варіант для України. Наведено сильні та слабкі сторони розвитку екологічного туризму в Карпатському регіоні. Зроблено аналіз основних проблемних питань, та виокремлено шляхи їх вирішення.

Ключові слова: екологічний туризм, туристична діяльність, сталий розвиток, природне середовище.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гетьман, В.І. (2002). Екотуризм у національних парках. Екологічний Вісник, 7-8, 24-27. [Hetman, V.I. (2002). Ekoturyzm u natsionalnykh parkakh. Ekolohichnyi Visnyk, 7-8, 24-27.]

Дмитрук, О.Ю. (2002). Урбанізація та екологічний туризм: теорія і практика конструктивно-географічного дослідження. Київ : ВПЦ «Київський університет». [Dmytruk, O.Iu. (2002). Urbanizatsiia ta ekolohichnyi turyzm: teoriia i praktyka konstruktyvno-heohrafichnoho doslidzhennia. Kyiv : VPTs «Kyivskyi universytet».]

Куценко, В.І. (2009) Аграрний й екологічний туризм в якості локомотива розвитку сільської економіки. Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки, 2. [Kutsenko, V.I. (2009) Ahrarnyi y ekolohichnyi turyzm v yakosti lokomotyva rozvytku silskoi ekonomiky. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii. Seriia : Ekonomichni nauky, 2.]

Мариняк, Я. (2004). Екологічний туризм в Україні: стан та перспективи розвитку. Наукові записки Тернопільського педагогічного університету, 2, 244-247. [Maryniak, Ya. (2004). Ekolohichnyi turyzm v Ukraini: stan ta perspektyvy rozvytku. Naukovi zapysky Ternopilskoho pedahohichnoho universytetu, 2, 244-247.]

Мельниченко, О.А., Шведун, В.О. (2017). Особливості розвитку індустрії туризму в Україні : Монографія. Харків : Видавництво НУЦЗУ. [Melnychenko, O.A., Shvedun, V.O. (2017). Osoblyvosti rozvytku industrii turyzmu v Ukraini : Monohrafiia. Kharkiv : Vydavnytstvo NUTsZU.]

Школа, М.І., Ореховська, Т.М., Корольчук, О.П. (2007). Розвиток туристичного бізнесу регіону. Чернівці : Книги-ХХІ. [Shkola, M.I., Orekhovska, T.M., Korolchuk, O.P. (2007). Rozvytok turystychnoho biznesu rehionu. Chernivtsi : Knyhy-KhKhI.]

Смаль, В.В. (2003). Світовий досвід розвитку екологічного туризму. Український географічний журнал, 4, 58-64. [Smal, V.V. (2003). Svitovyi dosvid rozvytku ekolohichnoho turyzmu. Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal, 4, 58-64.]

Смаль, В., Сталь, І. (2005). Туризм і сталий розвиток. Вісник Львівського університету, 32, 163-173. [Smal, V., Stal, I. (2005). Turyzm i stalyi rozvytok. Visnyk Lvivskoho universytetu, 32, 163-173.]

Депутат, М.М. (2010). Екологічний туризм в Україні: поняття, моделі та особливості розвитку. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Географія, 28 (2), 187-191. [Deputat, M.M. (2010). Ekolohichnyi turyzm v Ukraini: poniattia, modeli ta osoblyvosti rozvytku. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia : Heohrafiia, 28 (2), 187-191.]

Стратегія розвитку Івано-Франківської області на 2021–2027 рік (2023). [Stratehiia rozvytku Ivano-Frankivskoi oblasti na 2021–2027 rik (2023).]

Опубліковано
2023-05-26