Вплив атмосферних опадів на формування стоку річки Золота Липа протягом 1945-2015 років

  • Ольга Паланичко Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича https://orcid.org/0000-0002-4407-4218
  • Наталія Пригода Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Анотація

У статті розглянуто основні природні умови та чинники формування стоку в басейні річки Золота Липа. Проведено аналіз існуючих дослідження річкового стоку. Проаналізовано досвід вимірювання основних характеристик атмосферних опадів та методи аналізу річкового стоку. Визначено і проаналізовано тенденцію зміни показників температури повітря за період спостережень з 1945 по 2015 роки. Досліджено режим випадання атмосферних опадів в межах басейну річки Золота Липа. Проаналізовано багаторічні зміни та внутрірічний розподіл атмосферних опадів, зокрема дощових, за даними спостережень метеостанції Бережани. Виявлено періоди коливань атмосферних опадів відносно стандартної норми та визначено вплив атмосферних опадів на формування стоку. Графік залежності стоку р. Золота Липа від атмосферних опадів показав досить чітку залежність між змінними величинами стоку та атмосферних опадів.

Ключові слова: атмосферні опади, річковий стік, стандартна кліматична норма, різницева інтегральна крива, коефіцієнт кореляції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Вишневський, В.І. (2001). Зміни клімату і річкового стоку на території України і Білорусі. Наукові праці УкрНДГМІ, 249. 89-105. [Vyshnevskyi, V.I. (2001). Zminy klimatu i richkovoho stoku na terytorii Ukrainy i Bilorusi. Naukovi pratsi UkrNDHMI, 249. 89-105.]

Вишневський, В.І. (2002). Вплив кліматичних змін і господарської діяльності на термічний та льодовий режим річок. Наукові праці УкрНДГМІ, 250. 190-201. [Vyshnevskyi, V.I. (2002). Vplyv klimatychnykh zmin i hospodarskoi diialnosti na termichnyi ta lodovyi rezhym richok. Naukovi pratsi UkrNDHMI, 250. 190-201.]

Горбачова, Л.О., Кошкіна, О.В. (2013). Часові закономірності дат настання основних характеристик весняного водопілля в басейні річки Десна. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2, 30-37. [Horbachova, L.O., Koshkina, O.V. (2013). Chasovi zakonomirnosti dat nastannia osnovnykh kharakterystyk vesnianoho vodopillia v baseini richky Desna. Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia, 2, 30-37.]

Гребінь, В.В. (2010) Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз): Монографія. Київ : Ніка-Центр. [Hrebin, V.V. (2010) Suchasnyi vodnyi rezhym richok Ukrainy (landshaftno-hidrolohichnyi analiz): Monohrafiia. Kyiv : Nika-Tsentr.]

Купріков, І.В. (2013). Просторово-часова динаміка річкового стоку на території України під впливом кліматичних змін. [Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук, Київський національний університет імені Т. Шевченка], Київ. [Kuprikov, I.V. (2013). Prostorovo-chasova dynamika richkovoho stoku na terytorii Ukrainy pid vplyvom klimatychnykh zmin. [Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. heohr. nauk, Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni T. Shevchenka], Kyiv.]

Липистій, О.В., Лук’янець, О.І. (2014). Оцінка сучасних змін характеристик водно-теплового балансу річкових басейнів (на прикладі річок Велика Вись та Золота Липа). Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1, 47-53. [Lypystii, O.V., Lukianets, O.I. (2014). Otsinka suchasnykh zmin kharakterystyk vodno-teplovoho balansu richkovykh baseiniv (na prykladi richok Velyka Vys ta Zolota Lypa). Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia, 1, 47-53.]

Настанови гідрометеорологічним станціям і постам (2011). Метеорологічні спостереження на станціях 3(1). Київ : Державна гідрометеорологічна служба. [Nastanovy hidrometeorolohichnym stantsiiam i postam (2011). Meteorolohichni sposterezhennia na stantsiiakh 3(1). Kyiv : Derzhavna hidrometeorolohichna sluzhba.]

Loboda, N., Bozhok, Y. (2015). Impact of climate change on water resources of North-Western Black Sea region. International Journal of Research in Earth and Environmental Sciences, 2(9), 1-6.

Структурні підрозділи Тернопільського обласного центру із гідрометеорології (2023). [Strukturni pidrozdily Ternopilskoho oblasnoho tsentru iz hidrometeorolohii (2023).]

Опубліковано
2023-05-26