Атлас авторських оригіналів тематичних студентських карт: сутність та значення

  • Сергій Остапчук Національний університет водного господарства та природокористування https://orcid.org/0000-0003-1146-1403

Анотація

На основі опрацювання та систематизації авторських оригіналів тематичних карт студентів спеціальності «Геодезія та землеустрій» Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне), які були укладені на заняттях з дисципліни «Картографія» протягом останніх 25 років, підготовлено до видання в електронній та паперовій формах відповідну збірку у вигляді атласу.

Атлас містить розділи: «Адміністративно-територіальний устрій», «Природні умови та природні ресурси», «Населення та людський розвиток», «Економіка», «Екологічний стан природного середовища».

Всього представлено 100 тематичних карт, які різняться за часом укладання, датами вихідних даних, використовуваними технологіями, територіальним охопленням, масштабом, детальністю тематичного наповнення, авторськими картографічними рішеннями. При створенні усіх карт використані офіційні дані, переважно, Державної служби статистики України. Приклади таких карт та умовні позначення до них наведено у даній статті.

Виділено значення «Атласу авторських оригіналів тематичних студентських карт», яке полягає передусім у виконанні навчальних, дослідницьких та об’єднавчо-виховних функцій.

Ключові слова: атлас, картографування, авторський оригінал, тематична карта, умовні позначення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Богданець, В.А., Ковальчук, І.П. (2014). Електронні атласи: минуле і сьогодення. Часопис картографії, 11, 186-207. [Bohdanets, V.A., Kovalchuk, I.P. (2014). Elektronni atlasy: mynule i sohodennia. Chasopys kartohrafii, 11, 186-207.]

Грицеляк, В., Дикий, І., Ровенчак, І. (2017). Особливості та структура видання «Атлас Української Повстанської Армії». Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, 25, 16-19. [Hrytseliak, V., Dykyi, I., Rovenchak, I. (2017). Osoblyvosti ta struktura vydannia «Atlas Ukrainskoi Povstanskoi Armii». Problemy bezperervnoi heohrafichnoi osvity i kartohrafii, 25, 16-19.]

Данильченко, О., Корнус, О., Корнус, А., Сюткін, С., Нешатаєв, Б. (2018). Практична підготовка географів: стан і проблеми. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, 27, 28-34. [Danylchenko, O., Kornus, O., Kornus, A., Siutkin, S., Neshataiev, B. (2018). Praktychna pidhotovka heohrafiv: stan i problemy. Problemy bezperervnoi heohrafichnoi osvity i kartohrafii, 27, 28-34.]

Даценко, Л.М. (2011). Навчальна картографія в умовах інформатизації суспільства: теорія і практика. Київ : ДНВП «Картографія». [Datsenko, L.M. (2011). Navchalna kartohrafiia v umovakh informatyzatsii suspilstva: teoriia i praktyka. Kyiv : DNVP «Kartohrafiia».]

Даценко, Л., Сірий, Б. (2018). Проектування історичного атласу «Голокост в Україні (1941-1944)». Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, 27, 4-11. [Datsenko, L., Siryi, B. (2018). Proektuvannia istorychnoho atlasu «Holokost v Ukraini (1941-1944)». Problemy bezperervnoi heohrafichnoi osvity i kartohrafii, 27, 4-11.]

Зацерковний, В.І., Бурачек, В.Г., Железняк, О.О., Терещенко, А.О. (2017). Геоінформаційні системи і бази даних : Монографія. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 237. [Zatserkovnyi, V.I., Burachek, V.H., Zhelezniak, O.O., Tereshchenko, A.O. (2017). Heoinformatsiini systemy i bazy danykh : Monohrafiia. Nizhyn : NDU im. M. Hoholia, 237.]

Ковальчук, І.П., Євсюков, Т.О., Вакуленко, О.В., Ліщук, Н.М., Скавронський, В.П., Тарасова, І.І. (2012). Актуальні питання атласного картографування земельних ресурсів адміністративного району. Агрохімія і ґрунтознавство, 77, 14-18. [Kovalchuk, I.P., Yevsiukov, T.O., Vakulenko, O.V., Lishchuk, N.M., Skavronskyi, V.P., Tarasova, I.I. (2012). Aktualni pytannia atlasnoho kartohrafuvannia zemelnykh resursiv administratyvnoho raionu. Ahrokhimiia i gruntoznavstvo, 77, 14-18.]

Ковальчук, І.П., Ковальчук, А.І. (2018). Атласне картографування вартості земель України. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, 2, 66-81. [Kovalchuk, I.P., Kovalchuk, A.I. (2018). Atlasne kartohrafuvannia vartosti zemel Ukrainy. Zemleustrii, kadastr i monitorynh zemel, 2, 66-81.]

Ковальчук, І.П., Ковальчук, А.І. (2019). Структура цифрового атласу вартості земель України. Часопис картографії, 20, 5-27. [Kovalchuk, I.P., Kovalchuk, A.I. (2019). Struktura tsyfrovoho atlasu vartosti zemel Ukrainy. Chasopys kartohrafii, 20, 5-27.]

Комлєв, О.О., Ремезова, О.О., Жилкін, С.В., Довніч, О.С. (2016). Палеогеоморфологічний атлас України: передмова до створення Геоморфологічного атласу України. Часопис картографії, 15.2, 5-14. [Komliev, O.O., Remezova, O.O., Zhylkin, S.V., Dovnich, O.S. (2016). Paleoheomorfolohichnyi atlas Ukrainy: peredmova do stvorennia Heomorfolohichnoho atlasu Ukrainy. Chasopys kartohrafii, 15.2, 5-14.]

Краковський, С.П., Курач, Т.М. (2022). Класифікація інтерактивних функцій електронного атласу: логічна схема та результати. Український географічний журнал, 3, 55-65. [Krakovskyi, S.P., Kurach, T.M. (2022). Klasyfikatsiia interaktyvnykh funktsii elektronnoho atlasu: lohichna skhema ta rezultaty. Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal, 3, 55-65.]

Магваір, Б., Пашинський, Н.М., Даценко, Л.М. та ін. (2016). Геоінформаційні технології та інфраструктура геопросторових даних: Вступ до геоінформаційних систем для інфраструктури просторових даних : Навчальний посібник у 6 т. Т. 1. Київ : Планета-Прінт, 396. [Mahvair, B., Pashynskyi, N.M., Datsenko, L.M. ta in. (2016). Heoinformatsiini tekhnolohii ta infrastruktura heoprostorovykh danykh: Vstup do heoinformatsiinykh system dlia infrastruktury prostorovykh danykh : Navchalnyi posibnyk u 6 t. T. 1. Kyiv : Planeta-Print, 396.]

Пересадько, В., Балтабаєва, З. (2017). Шкільно-краєзнавчий атлас Туркменістану – результат наукового пошуку іноземних студентів. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, 26, 55-61. [Peresadko, V., Baltabaieva, Z. (2017). Shkilno-kraieznavchyi atlas Turkmenistanu – rezultat naukovoho poshuku inozemnykh studentiv. Problemy bezperervnoi heohrafichnoi osvity i kartohrafii, 26, 55-61.]

Рожко, О.В. (2018). Науково-методичні засади укладання великомасштабного електронного атласу земельних ресурсів адміністративного району. [Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук, Київський національний університет імені Т. Шевченка], Київ. [Rozhko, O.V. (2018). Naukovo-metodychni zasady ukladannia velykomasshtabnoho elektronnoho atlasu zemelnykh resursiv administratyvnoho raionu. [Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. heohr. nauk, Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni T. Shevchenka], Kyiv.]

Руденко, В., Грек, К. (2019). «Географічний Атляс» професора Мирона Кордуби. Науковий вісник Чернівецького університету: Географія, 814, 64-69. [Rudenko, V., Hrek, K. (2019). «Heohrafichnyi Atlias» profesora Myrona Korduby. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu: Heohrafiia, 814, 64-69.]

Руденко, Л.Г. (Ред.) (2007). Національний атлас України. Київ : ДНВП «Картографія». [Rudenko, L.H. (Red.) (2007). Natsionalnyi atlas Ukrainy. Kyiv : DNVP «Kartohrafiia».]

Руденко, Л., Бочковська, А. (2018). Розвиток картографічного напряму досліджень в Інституті географії НАН України. Український географічний журнал, 1, 3-10. [Rudenko, L., Bochkovska, A. (2018). Rozvytok kartohrafichnoho napriamu doslidzhen v Instytuti heohrafii NAN Ukrainy. Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal, 1, 3-10.]

Руденко, Л.Г., Маруняк, Є.О., Лісовський, С.А., Чабанюк, В.С., Бочковська, А.І., Поливач, К.А., Подвойська, В.І., Вишня, М.М. (2021). Атласна інформаційна система потенційних загроз сталому розвитку регіонів України (концептуалізація і реалізація). Український географічний журнал, 4, 8-17. [Rudenko, L.H., Maruniak, Ye.O., Lisovskyi, S.A., Chabaniuk, V.S., Bochkovska, A.I., Polyvach, K.A., Podvoiska, V.I., Vyshnia, M.M. (2021). Atlasna informatsiina systema potentsiinykh zahroz stalomu rozvytku rehioniv Ukrainy (kontseptualizatsiia i realizatsiia). Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal, 4, 8-17.]

Чабанюк, В.С. (2021). Атласний каркас рішень як метод відродженої модельно-пізнавальної концепції картографії. Український географічний журнал, 3, 29-38. [Chabaniuk, V.S. (2021). Atlasnyi karkas rishen yak metod vidrodzhenoi modelno-piznavalnoi kontseptsii kartohrafii. Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal, 3, 29-38.]

Офіційний сайт Державної служби статистики України (2023). [Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy (2023).]

Опубліковано
2023-04-28