Зарубіжний досвід розвитку екстремального туризму та його впровадження в Україні

  • Григорій Денисик Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-0941-9217
  • Алла Кізюн Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ https://orcid.org/0000-0003-2838-9428
  • Володимир Воловик Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0001-8663-0342
  • Людмила Атаман Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0003-4600-7526
  • Богдан Денисик Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-3996-1875

Анотація

Розглянуто перспективні напрями розвитку туризму в зарубіжних країнах у структурі яких екстремальний туризм є одним із основних. Серед таких напрямів: темний і пригодницький туризм, туризм у нетрях, некерований і волонтерський туризм, туризм incognita і туризм на «холодні острови», туризм в Арктиці й Антарктиді тощо. Зазначено, що для розвитку схарактеризованих напрямів екстремального туризму зарубіжних країн є належні передумови їх розбудови в Україні.

На початку ХХІ ст. екстремальний туризм в Україні почав розвиватися активно, однак стихійно. Мета – здійснити аналіз зарубіжного досвіду розбудови екстремального туризму для його впровадження в Україні. У процесі дослідження крім власних вишукувань у країнах Західної Європи та Північної і Південної Америки, використано інтернет ресурси, задіяно системний, просторово-ресурсний підходи та методи – аналізу і синтезу, комплексності абстрагування.

Зазначено, що активнішому й організованому розвитку екстремального туризму в Україні, мішає його належність до спортивного й відсутність теоретичного обґрунтування необхідності. У вирішені цих питань суттєве значення має врахування зарубіжного досвіду розвитку екстремального туризму. Детальніше охарактеризовано «темний» і пригодницький напрями розвитку туризму в зарубіжних країнах. Під «темним туризмом» розуміють приваблення туристів до місць пов’язаних зі смертю та людськими катастрофами. Пригодницький туризм включає певну участь у спорті, окремих видах рекреаційної діяльності та екстремальний туризм, що має високий рівень певного ризику. Зауважено, що крім розглянутих напрямів розвитку туризму в зарубіжних країнах, необхідним є також детальніше пізнання процесу розбудови окремих перспективних видів екстремального туризму.

Показано, що зростає кількість публікацій присвячених перспективам розвитку екстремального туризму в азіатських країнах, особливо серед молоді. Одним із аспектів такої розбудови є врахування зарубіжного досвіду, що потребує подальшого його детального пізнання.

Ключові слова: туризм, екстремальний туризм, зарубіжжя, досвід, напрями розвитку, перспективи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бейдик, О.О. (2009). Україна: стратегія розвитку національного туризму : Навчально-методичний посібник. Київ : Обрії. [Beidyk, O.O. (2009). Ukraina: stratehiia rozvytku natsionalnoho turyzmu : Navchalno-metodychnyi posibnyk. Kyiv : Obrii.]

Кізюн, А.Г. (2022). Екстремальні види туризму в повсякденній діяльності місцевих громад. Географія та туризм, 67, 18-24. [Kiziun, A.H. (2022). Ekstremalni vydy turyzmu v povsiakdennii diialnosti mistsevykh hromad. Heohrafiia ta turyzm, 67, 18-24.]

Колотуха, О.В. (2013). Спортивний туризм: співвідношення понять. Географія та туризм, 26, 3-13. [Kolotukha, O.V. (2013). Sportyvnyi turyzm: spivvidnoshennia poniat. Heohrafiia ta turyzm, 26, 3-13.]

Колотуха, О.В. (2015). Геопросторова організація спортивного туризму : Монографія. Кіровоград : ФО-П Александрова М.В. [Kolotukha, O.V. (2015). Heoprostorova orhanizatsiia sportyvnoho turyzmu : Monohrafiia. Kirovohrad : FO-P Aleksandrova M.V.]

Крачило, Н.П. (1987). Географія туризма : Учебное пособие. Киев : Вища школа. [Krachylo, N.P. (1987). Heohrafiia turyzma : Uchebnoe posobye. Kyev : Vyshcha shkola.]

Любіцева, О.О. (2006). Ринок туристичних послуг: геопросторові аспекти : Навчальний посібник. Київ : Альтапрес. [Liubitseva, O.O. (2006). Rynok turystychnykh posluh: heoprostorovi aspekty : Navchalnyi posibnyk. Kyiv : Altapres.]

Малюська, М.П., Антонюк, Н.В., Ганич. Н.М. (2008). Міжнародний туризм і сфера послуг : Підручник. Київ : Знання. [Maliuska, M.P., Antoniuk, N.V., Hanych. N.M. (2008). Mizhnarodnyi turyzm i sfera posluh : Pidruchnyk. Kyiv : Znannia.]

Явкін, В.Г., Руденко, В.П., Андрейчук, В.М., Король, О.Д. (2010) Географічні аспекти розвитку туризму (на прикладі України і Польщі) : Монографія. Чернівці : Чернівецький національний університет. [Yavkin, V.H., Rudenko, V.P., Andreichuk, V.M., Korol, O.D. (2010) Heohrafichni aspekty rozvytku turyzmu (na prykladi Ukrainy i Polshchi) : Monohrafiia. Chernivtsi : Chernivetskyi natsionalnyi universytet.]

Adventure Tourism. The new frontier (2003). Oxford : Butterworth-Heinemann.

Bellini, N., Pasguinelli, C. (Eds.) (2017). Tourism in the City. Towards an Integrative Agenda on Urban Tourism. Switzerland : Springer International Publishing.

Extreme tourism: lessons from the worlg's cold water Islands (2006). Oxford : Elsevier.

Frenzel, F, Steinbrink, M., Koens, K. (2012). Slum tourism: poverty, power and ethies. Abingdon : Poutledge.

Khoo-Lattimore, C., Chiao Ling Vang, E. (Eds.) (2018). Asian Vouth Travelers. Insights and Implications. Springer Nature Singapore Pte Ltd.

Mc-Daniel, K.N. (Ed.) (2018). Virtual Dark Tourism. Ghost Roads. Cham : Palgrave Macmillan.

Viken, A., Muller, D.K. (2017). Tourism and indigencity in the Arctic. Bristol : Channel View Publications.

Williams, S., Lew, A.A. (2015). Tourism geography: critical understandings of place, space and experience. Third edition. Abingdon : Routledge.

Опубліковано
2023-04-27