Чинники остепніння ландшафту Середнього Побужжя

  • Леонід Стефанков Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-0198-1790
  • Людмила Атаман Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0003-4600-7526

Анотація

Розглянуто проблему сучасного остепніння окремих територій лісополя України. Модельний регіон – Середнє Побужжя. Мета – здійснити аналіз основних чинників, що сприяють розвитку сучасного остепніння ландшафту Середнього Побужжя, частково розкрити механізм їх внутрірегіональної дії. Для досягнення мети використано методи аналізу і синтезу, моделювання, природно-антропогенного сумісництва, ГІС – технологій, матеріали власних польових досліджень упродовж 2017–2021 років. Зазначено, що Середнє Побужжя регіон давнього (палеоліт), різнобічного (з епохи Трипілля) й активного освоєння природних ресурсів. Це призвело до поступової заміни натурального лісостепового ландшафту на антропогенний лісопольовий. Показано, що сучасне остепніння Середнього Побужжя зумовлено, переважно, двома чинниками: глобальним потеплінням клімату, що впливає й на регіональні зміни кліматичних умов; суцільною антропонігенізацією натурального ландшафту Середнього Побужжя. Перший чинник детально проаналізовано з використанням матеріалів за 60-річний період спостережень метеостанцій (основна Гайворонська) південної частини Середнього Побужжя; другий – розглянуто як результат заміни переважаючих у минулому лісових (72–75%) на сучасні (65–70%) польові ландшафти. Зазначено, що остепніння Середнього Побужжя проходить із південного-сходу на північний-захід, охоплює поступово всю територію, і може призвести до заміни сучасного лісопольового ландшафту на польовий. Цей процес уже чітко прослідковується як у розвитку окремих геокомпонентів (кліматичні умови, грунти, рослинний і тваринний світ), так і загалом ландшафту Середнього Побужжя й потребує подальших досліджень.

Ключові слова: Середнє Побужжя, ландшафт, кліматичні умови, антропогенізація, остепніння, чинники, наслідки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бабіченко, В.М., Ніколаєнко, Н.В., Гущина, Л.М. (2007). Зміни температури повітря на території України наприкінці ХХ та на початку ХХІ століття. Український географічний журнал, 4, 3-12. [Babichenko, V.M., Nikolaienko, N.V., Hushchyna, L.M. (2007). Zminy temperatury povitria na terytorii Ukrainy naprykintsi KhKh ta na pochatku KhKhI stolittia. Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal, 4, 3-12.]

Бойченко, С.Г. (2000). Вплив вікових коливань глобального температурного режиму на повторюваність катастрофічних гідрометеорологічних явищ на території України. Україна та глобальні процеси: географічний вимір : Збірник праць, 2, 228-233. [Boichenko, S.H. (2000). Vplyv vikovykh kolyvan hlobalnoho temperaturnoho rezhymu na povtoriuvanist katastrofichnykh hidrometeorolohichnykh yavyshch na terytorii Ukrainy. Ukraina ta hlobalni protsesy: heohrafichnyi vymir : Zbirnyk prats, 2, 228-233.]

Бойченко, С.Г., Волощук, В.М., Дорошенко, І.А. (2000). Глобальне потепління та його наслідки на території України. Український географічний журнал, 3, 59-68. [Boichenko, S.H., Voloshchuk, V.M., Doroshenko, I.A. (2000). Hlobalne poteplinnia ta yoho naslidky na terytorii Ukrainy. Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal, 3, 59-68.]

Гродзинський, М.Д. (2019). Середньоголоценове постагрокультурне остепнення – на території України антропогенне перетворення ландшафтів регіонального масштабу. Український географічний журнал, 2(106). 3-12. [Hrodzynskyi, M.D. (2019). Serednoholotsenove postahrokulturne ostepnennia – na terytorii Ukrainy antropohenne peretvorennia landshaftiv rehionalnoho masshtabu. Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal, 2(106). 3-12.]

Денисик, Г.І. (1998). Антропогенні ландшафти Правобережної України : Монографія. Вінниця : Арбат. [Denysyk, H.I. (1998). Antropohenni landshafty Pravoberezhnoi Ukrainy : Monohrafiia. Vinnytsia : Arbat.]

Денисик, Г.І. (2014). Природнича географія Поділля. Вінниця : ЕкоБізнесЦентр. [Denysyk, H.I. (2014). Pryrodnycha heohrafiia Podillia. Vinnytsia : EkoBiznesTsentr.]

Денисик, Г.І. Стиник, О.І., Чиж, О.П. (2020a). Міжзональні геоекотони України : Монографія. Вінниця : ТОВ «Твори». [Denysyk, H.I. Stynyk, O.I., Chyzh, O.P. (2020a). Mizhzonalni heoekotony Ukrainy : Monohrafiia. Vinnytsia : TOV «Tvory».]

Денисик, Г.І., Ситник, О.І., Стефанков, Л.І. Кравцова, І.Л. (2020b). Регіональні зміни клімату у міжзональному геоекотоні Україні «лісостеп-степ». Наукові записки Тернопільського національного університету. Серія : Географія, 9(2), 36-47. [Denysyk, H.I., Sytnyk, O.I., Stefankov, L.I. Kravtsova, I.L. (2020b). Rehionalni zminy klimatu u mizhzonalnomu heoekotoni Ukraini «lisostep-step». Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Heohrafiia, 9(2), 36-47.]

Ліпінський, В.М. (Ред.) (2003). Клімат України. Київ : Видавництво «Раєвського». [Lipinskyi, V.M. (Red.) (2003). Klimat Ukrainy. Kyiv : Vydavnytstvo «Raievskoho».]

Петлін, В.М. (2006). Концепції сучасного ландшафтознавства. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. [Petlin, V.M. (2006). Kontseptsii suchasnoho landshaftoznavstva. Lviv : Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka.]

Романчук, С.П. (1998). Історичне ландшафтознавство: теоретико-методологічні засади та методика антропогенно-ландшафтних реконстукцій давнього природокористування. Київ : РВЦ «Київський університет». [Romanchuk, S.P. (1998). Istorychne landshaftoznavstvo: teoretyko-metodolohichni zasady ta metodyka antropohenno-landshaftnykh rekonstuktsii davnoho pryrodokorystuvannia. Kyiv : RVTs «Kyivskyi universytet».]

Романчук, C.П. (2007). Правобережний лісостеп України як етноекологічна ніша трипільців. Історична географія: початок ХХІ сторіччя : Збірник наукових праць, 53-65. [Romanchuk, C.P. (2007). Pravoberezhnyi lisostep Ukrainy yak etnoekolohichna nisha trypiltsiv. Istorychna heohrafiia: pochatok KhKhI storichchia : Zbirnyk naukovykh prats, 53-65.]

Ситник, О.І. (2020). Клімат Гайворонського району в умовах його глобальних змін. Географія, картографія, географічна освіта : історія, методологія, практика : Матеріали міжнародної Науково-практичної Конференції (Чернівці, 7–9 травня), 141-146. [Sytnyk, O.I. (2020). Klimat Haivoronskoho raionu v umovakh yoho hlobalnykh zmin. Heohrafiia, kartohrafiia, heohrafichna osvita : istoriia, metodolohiia, praktyka : Materialy mizhnarodnoi Naukovo-praktychnoi Konferentsii (Chernivtsi, 7–9 travnia), 141-146.]

Ситник, О., Война, І. (2020). Аналіз змін кліматичних умов міжзонального геоекотону «лісостеп–степ» України. Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи : Матеріали міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, присвяченої 20-річчю кафедри конструктивної географії і картографії (Львів, 1–3 жовтня 2020 р.), 102-105. [Sytnyk, O., Voina, I. (2020). Analiz zmin klimatychnykh umov mizhzonalnoho heoekotonu «lisostep–step» Ukrainy. Konstruktyvna heohrafiia i kartohrafiia: stan, problemy, perspektyvy : Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi onlain-konferentsii, prysviachenoi 20-richchiu kafedry konstruktyvnoi heohrafii i kartohrafii (Lviv, 1–3 zhovtnia 2020 r.), 102-105.]

Опубліковано
2022-12-08