Дослідження змін меж мікрорайону «Роша» міста Чернівці

  • Наталія Заблотовська Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича https://orcid.org/0000-0002-7669-6118
  • Анна-Христина Муха Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Анотація

Дослідження планувальної структури поселень, на сучасному етапі є досить актуальним. Адже такого типу дослідження дозволяють забезпечити максимально комфортні умови життєдіяльності населення та перспективи розвитку власне поселення. Однак такого типу дослідження переважно стосуються міських поселень загалом або їх адміністративних районів. А от щодо мікрорайонів цих же міст, то виникає цілий ряд проблемних моментів які стримують науковців. Основним серед них є обмеженість у первинній статистичній інформації, яка забезпечує кількісне сприйняття. Тому нами запропоновано проведено дослідження мікрорайону міського поселення за допомогою відкритих інтернет-ресурсів. За їх допомогою нами було розраховано орієнтовну чисельність населення мікрорайону та кількісні параметри зміни меж забудованих територій мікрорайону Роша міста Чернівці за період від 1985 року. Оперуючи фактичними показниками нами проаналізовано проблемні та перспективні напрями у розвитку даної частини міста.

Ключові слова: генеральний план міста, мікрорайон, планувальна структура, забудова, густота населення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Байрак, Г. (2020). Космічний моніторинг техногенно-порушених земель миколаївського Опілля. Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, присвяченої 20-річчю кафедри конструктивної географії і картографії ЛНУ ім. І. Франка, 260. [Bairak, H. (2020). Kosmichnyi monitorynh tekhnohenno-porushenykh zemel mykolaivskoho Opillia. Konstruktyvna heohrafiia i kartohrafiia: stan, problemy, perspektyvy : materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi onlain-konferentsii, prysviachenoi 20-richchiu kafedry konstruktyvnoi heohrafii i kartohrafii LNU im. I. Franka, 260.]

Гнатюк, О.М., Орещенко, А.В. (2017). Просторові трансформації території житлового мікрорайону постсоціалістичного міста (на прикладі Вінниці). Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки, 22(1), 149-161. [Hnatiuk, O.M., Oreshchenko, A.V. (2017). Prostorovi transformatsii terytorii zhytlovoho mikroraionu postsotsialistychnoho mista (na prykladi Vinnytsi). Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Heohrafichni ta heolohichni nauky, 22(1), 149-161.]

Довганюк, A. (2019). Детальний план території–перспективний територіально-містобудівний розвиток міста Чернівці. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, 55, 195-204. [Dovhaniuk, A. (2019). Detalnyi plan terytorii–perspektyvnyi terytorialno-mistobudivnyi rozvytok mista Chernivtsi. Suchasni problemy Arkhitektury ta Mistobuduvannia, 55, 195-204.]

Дьомін, М.М., Міщенко, О.Д. (2010). Первинний елемент соціально-планувальної структури крупного міста – мікрорайон. Містобудування та територіальне планування, 37, 138-149. [Domin, M.M., Mishchenko, O.D. (2010). Pervynnyi element sotsialno-planuvalnoi struktury krupnoho mista – mikroraion. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, 37, 138-149.]

Заблотовська, Н. (2021). До питання про структурні зміни у системі розселення України в контексті реформи адміністративно-територіального устрою. Стратегування і планувння регіонального розвитку в Україні в контексті досягнення Цілей 2030 – Україна, 12-13. [Zablotovska, N. (2021). Do pytannia pro strukturni zminy u systemi rozselennia Ukrainy v konteksti reformy administratyvno-terytorialnoho ustroiu. Stratehuvannia i planuvnnia rehionalnoho rozvytku v Ukraini v konteksti dosiahnennia Tsilei 2030 – Ukraina, 12-13.]

Заблотовська, Н.В., Лейберюк, О.М. (2013). Територіальні відміни розселення населення у Чернівецькій області. Науковий вісник Чернівецького університету. Географія, 672-673, 89-91. [Zablotovska, N.V., Leiberiuk, O.M. (2013). Terytorialni vidminy rozselennia naselennia u Chernivetskii oblasti. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Heohrafiia, 672-673, 89-91.]

Лейберюк, О.М. (2017). Транспортна доступність населення до центрів госпітальних округів (конкретний аналіз на прикладі Чернівецької обл.). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Географічні науки, 62-68. [Leiberiuk, O.M. (2017). Transportna dostupnist naselennia do tsentriv hospitalnykh okruhiv (konkretnyi analiz na prykladi Chernivetskoi obl.). Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia : Heohrafichni nauky, 62-68.]

Dzhaman, V., Koliadynskyy, P. (2015). Big towns: Territorial-Functional Organization and Strategy of Development (the Case of Chernivtsi). Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing.

Генеральний план міста Чернівці (2022). [Heneralnyi plan mista Chernivtsi (2022).]

Сайт державної служби статистики України. Статистична інформація по населення міста Чернівці (2022). [Sait derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Statystychna informatsiia po naselennia mista Chernivtsi (2022).]

Open Route Service (2022).

Геопортал міста Чернівці. Детальні плани територій міста Чернівці (2022). [Heoportal mista Chernivtsi. Detalni plany terytorii mista Chernivtsi (2022).]

Google Earth (2022).

Стратегія розвитку Чернівецької області до 2030 року (2022). [Stratehiia rozvytku Chernivetskoi oblasti do 2030 roku (2022).]

Схема зонування міста Чернівці (2022). [Skhema zonuvannia mista Chernivtsi (2022).]

Опубліковано
2023-01-24