Застосування програмного забезпечення ГІС для дослідженнь руслових процесів (на прикладі басейну р. Річка)

Анотація

Стаття присвячена складному питанню застосування різних типів програмного забезпечення геоінформаційних систем (ГІС) для дослідження руслових процесів на малих гірських річках.

Створення на основі картографічних даних відповідних моделей басейнових систем на даний час є дуже актуальним та водночас складним у програмному відношення питанням, якому варто приділяти більше уваги в сучасних наукових дослідженнях. Наявність широкого спектру програмного забезпечення таких як ArcGIS, Quantum GIS (QGIS), MapInfo Professional та інших, якнайкраще можуть заповнити прогалини в дослідженнях руслових процесів на річках різних розмірів та з кардинально різними умовами формування, частково заміняючи та уточнюючи дані польових досліджень яких так не вистачає зараз багатьом водним об’єктам, зокрема на території Українських Карпат (через відсутність даних регулярних спостережень). Саме відсутність системи моніторингу на таких водних об’єктах і є основною причиною недостатнього рівня їх вивченості та представлення в літературних джерелах з руслознавства.

Ключові слова: ГІС, 3D моделювання, інтерполяція TIN, горизонталі, басейнові системи, руслові процеси.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Воейков, А.И. (1884). Климаты земного шара, в особенности Росии. Санкт-Петербург : Картографическое заведение А. Ильина. [Voejkov, A.I. (1884). Klimaty` zemnogo shara, v osobennosti Rosii. Sankt-Peterburg : Kartograficheskoe zavedenie A. Il`ina.]

Довгий, С.О., Бабійчук, С.М., Кучма, Т.Л., Томаченко, О.В., Юрків, Л.Я. (2020). Дистанційне зондування Землі: аналіз космічних знімків у геоінформаційних системах : навчально-методичний посібник. Київ : Національний центр «Мала академія наук». [Dovhyi, S.O., Babiichuk, S.M., Kuchma, T.L., Tomachenko, O.V., Yurkiv, L.Ia. (2020). Dystantsiine zonduvannia Zemli: analiz kosmichnykh znimkiv u heoinformatsiinykh systemakh : navchalno-metodychnyi posibnyk. Kyiv : Natsionalnyi tsentr «Mala akademiia nauk».]

Костенюк, Л.В. (2009). Морфодинамічні типи русла ріки Чорний Черемош. Гідрологія, гідрохімія і гідоекологія, 16, 120-129. [Kosteniuk, L.V. (2009). Morfodynamichni typy rusla riky Chornyi Cheremosh. Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidoekolohiia, 16, 120-129.]

Костенюк, Л.В., Одинська, Л.М. (2021). Особливості гідромережі та руслових процесів р. Річка (басейн Чорного Черемошу). Культурний ландшафт як географічний феномен : матеріали Міжнародної наукової конференції (Чернівці, 23–25 вересня 2021 р.), 133-134. [Kosteniuk, L.V., Odynska, L.M. (2021). Osoblyvosti hidromerezhi ta ruslovykh protsesiv r. Richka (basein Chornoho Cheremoshu). Kulturnyi landshaft yak heohrafichnyi fenomen : materialy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (Chernivtsi, 23–25 veresnia 2021 r.), 133-134.]

Костенюк, Л. (2021). Особливості руслових процесів на р. Річка (басейн Чорного Черемошу). Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. Матеріали доповідей 12 науково-практичного семінару за міжнародної участі (25–26 листопада 2021 р.), 56-60. [Kosteniuk, L. (2021). Osoblyvosti ruslovykh protsesiv na r. Richka (basein Chornoho Cheremoshu). Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii. Materialy dopovidei 12 naukovo-praktychnoho seminaru za mizhnarodnoi uchasti (25–26 lystopada 2021 r.), 56-60.]

Костенюк, Л. (2022). Дослідження руслових процесів на річці Річці (басейн Чорного Черемошу). Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій, 2(13), 78-94. [Kosteniuk, L. (2022). Doslidzhennia ruslovykh protsesiv na richtsi Richtsi (basein Chornoho Cheremoshu). Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat ta prylehlykh terytorii, 2(13), 78-94.]

Кравчук, Я.С. (2005). Геоморфологія Скибових Карпат. Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка. [Kravchuk, Ya.S. (2005). Heomorfolohiia Skybovykh Karpat. Lviv : VTs LNU imeni Ivana Franka.]

Кравчук, Я.С. (2008). Геоморфологія Полонинсько-Чорногірських Карпат. Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка. [Kravchuk, Ya.S. (2008). Heomorfolohiia Polonynsko-Chornohirskykh Karpat. Lviv : VTs LNU imeni Ivana Franka.]

Опубліковано
2023-01-23