Сучасний стан та перспективи природно-заповідного фонду Володимирського району Волинської області

Анотація

Висвітлено сучасний стан природно-заповідного фонду Володимирського району Волинської області, зокрема показано що попри те, що заповідність області вища пересічної по Україні, цей показник у досліджуваному районі вкрай низький. Описані природоохоронні об’єкти територіальних громад району і визначено показник заповідності у них. Останній в розрізі громад дуже різниться – від 0 (на теренах Іваничівської та Нововолинської громад не має жодного об’єкта) до 10 % (Затурцівська територіальна громада налічує 10 природоохоронних територій). Вказано на можливі проблеми в регіоні при створенні національного природного парку «Західне Побужжя», а саме наявність вугледобувних підприємств.

Ключові слова: природно-заповідний фонд, природоохоронний об’єкт, національний природний парк, заказник, пам’ятка природи, парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Геренчук, К.І. (1975). Природа Волинської області. Львів : Вища школа. [Herenchuk, K.I. (1975). Pryroda Volynskoi oblasti. Lviv : Vyshcha shkola.]

Гулай, Л.Д., Сакура, Б.І. (2016). Характеристика природно-заповідного фонду Волинської області. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 3-4(26), 62-68. [Hulai, L.D., Sakura, B.I. (2016). Kharakterystyka pryrodno-zapovidnoho fondu Volynskoi oblasti. Liudyna ta dovkillia. Problemy neoekolohii, 3-4(26), 62-68.]

Добинда, І.П. (2016). Палацеві та будинкові комплекси як основа історико-культурного туризму Волинської області. Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) : Матеріали Міжнародної наукової конференції (11–13 жовтня 2016 р., Чернівці), 130-131. [Dobynda, I.P. (2016). Palatsevi ta budynkovi kompleksy yak osnova istoryko-kulturnoho turyzmu Volynskoi oblasti. Vid heohrafii do heohrafichnoho ukrainoznavstva: evoliutsiia osvitno-naukovykh idei ta poshukiv (do 140-richchia zapochatkuvannia heohrafii u Chernivetskomu natsionalnomu universyteti imeni Yuriia Fedkovycha) : Materialy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (11–13 zhovtnia 2016 r., Chernivtsi), 130-131.]

Карпюк, З.К., Антипюк, О.В., Качаровський, Р.Є. (2020). Володимир-Волинський район Волинської області: туристично-рекреаційні ресурси прикордоння. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Географія, 1/2(76/77), 69-77. [Karpiuk, Z.K., Antypiuk, O.V., Kacharovskyi, R.Ie. (2020). Volodymyr-Volynskyi raion Volynskoi oblasti: turystychno-rekreatsiini resursy prykordonnia. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia : Heohrafiia, 1/2(76/77), 69-77.]

Карпюк, З.К., Фесюк, В.О. (2021). Природоохоронні мережі Волинської області : монографія. Луцьк : видавництво «Терен». [Karpiuk, Z.K., Fesiuk, V.O. (2021). Pryrodookhoronni merezhi Volynskoi oblasti : monohrafiia. Lutsk : vydavnytstvo «Teren».]

Кудрик, В. (2004). Природоохоронні об’єкти Маневицького району. Минуле і сучасне Волині та Полісся: історія сіл і міст Західного Полісся. Маневиччина : збірник наукових праць за матеріалами ХІІІ Волиинської наукової історико-краєзнавчої конференції (смт Маневичі − с. Кукли, 14 квітня 2004 р.), 150-152. [Kudryk, V. (2004). Pryrodookhoronni obiekty Manevytskoho raionu. Mynule i suchasne Volyni ta Polissia: istoriia sil i mist Zakhidnoho Polissia. Manevychchyna : zbirnyk naukovykh prats za materialamy KhIII Volyynskoi naukovoi istoryko-kraieznavchoi konferentsii (smt Manevychi − s. Kukly, 14 kvitnia 2004 r.), 150-152.]

Мазурець, Р. (2011). Рекреаційне значення об’єктів природно-заповідного фонду Волинської області. Молода наука Волині : пріоритети та перспективи досліджень, 3, 218-219. [Mazurets, R. (2011). Rekreatsiine znachennia obiektiv pryrodno-zapovidnoho fondu Volynskoi oblasti. Moloda nauka Volyni : priorytety ta perspektyvy doslidzhen, 3, 218-219.]

Мельник, В.І., Кузьмішина, І.І., Коцун, Л.О., Войтюк, В.П., Лісовська, Т.П. (2010). Об’єкти природно-заповідного фонду Волинської височини. Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 7, 117-136. [Melnyk, V.I., Kuzmishyna, I.I., Kotsun, L.O., Voitiuk, V.P., Lisovska, T.P. (2010). Obiekty pryrodno-zapovidnoho fondu Volynskoi vysochyny. Pryroda Zakhidnoho Polissia ta prylehlykh terytorii, 7, 117-136.]

Мельнійчук, М.М., Безсмертнюк, Т.П. (2015). Природно-заповідний фонд у структурі рекреаційного природокористування Волинської області. Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка. Географічні науки, 6, 57-65. [Melniichuk, M.M., Bezsmertniuk, T.P. (2015). Pryrodno-zapovidnyi fond u strukturi rekreatsiinoho pryrodokorystuvannia Volynskoi oblasti. Naukovi zapysky Sumskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. A.S. Makarenka. Heohrafichni nauky, 6, 57-65.]

Міщенко, О.В. (2016). Ландшафти Волинської області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія, 2, 72-77. [Mishchenko, O.V. (2016). Landshafty Volynskoi oblasti. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia : Heohrafiia, 2, 72-77.]

Мольчак, Я.О., Фесюк, В.О., Мисковець, І.Я. (2004). Оцінка рекреаційної сприятливості об’єктів природно-заповідного фонду Волинської області. Світ довкілля. [Molchak, Ya.O., Fesiuk, V.O., Myskovets, I.Ia. (2004). Otsinka rekreatsiinoi spryiatlyvosti obiektiv pryrodno-zapovidnoho fondu Volynskoi oblasti. Svit dovkillia.]

Музиченко, О.С., Веселуха, Т.В. (2017). Природно-заповідний фонд Ківерцівського району Волинської області. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 1-2(27), 86-94. [Muzychenko, O.S., Veselukha, T.V. (2017). Pryrodno-zapovidnyi fond Kivertsivskoho raionu Volynskoi oblasti. Liudyna ta dovkillia. Problemy neoekolohii, 1-2(27), 86-94.]

Петлін, В.М., Фесюк, В.О., Карпюк, З.К. (2021). Регіональна екомережа Волинської області. Український географічний журнал, 2(114), 31-41. [Petlin, V.M., Fesiuk, V.O., Karpiuk, Z.K. (2021). Rehionalna ekomerezha Volynskoi oblasti. Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal, 2(114), 31-41.]

Терлецький, В.К., Філіпенко, А.Б. (2014). Перспективи створення національного природного парку «Західне Побужжя» на Волині. Флорологія та фітосозологія, 3-4, 111-115. [Terletskyi, V.K., Filipenko, A.B. (2014). Perspektyvy stvorennia natsionalnoho pryrodnoho parku «Zakhidne Pobuzhzhia» na Volyni. Florolohiia ta fitosozolohiia, 3-4, 111-115.]

Фесюк, В.О., Мороз, І.А, Карпюк, З.К., Полянський, С.В., Фесюк, В.О. (2018). Об’єкти та території Смарагдової мережі Волинської області. Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони : матеріали III-ого міжнародного наукового семінару (Львів, 5–7 жовтня), 338-342. [Fesiuk, V.O., Moroz, I.A, Karpiuk, Z.K., Polianskyi, S.V., Fesiuk, V.O. (2018). Obiekty ta terytorii Smarahdovoi merezhi Volynskoi oblasti. Pryrodni resursy rehionu: problemy vykorystannia, revitalizatsii ta okhorony : materialy III-oho mizhnarodnoho naukovoho seminaru (Lviv, 5–7 zhovtnia), 338-342.]

Чир, Н., Чижевська, Л., Карпюк, З., Качаровський, Р. (2019). Об'єкти природно-заповідного фонду прикордонних об'єднаних територіальних громад як важливий елемент туристичної галузі Волинської області. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Фундаментальні та прикладні дослідження : сучасні науково-практичні рішення і підходи. Міждисциплінарні перспективи», 27 червня, Банська Бистриця; Баку; Ужгород; Херсон; Кривий Ріг, 262-265. [Chyr, N., Chyzhevska, L., Karpiuk, Z., Kacharovskyi, R. (2019). Obiekty pryrodno-zapovidnoho fondu prykordonnykh obiednanykh terytorialnykh hromad yak vazhlyvyi element turystychnoi haluzi Volynskoi oblasti. Materialy IV mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Fundamentalni ta prykladni doslidzhennia : suchasni naukovo-praktychni rishennia i pidkhody. Mizhdystsyplinarni perspektyvy», 27 chervnia, Banska Bystrytsia; Baku; Uzhhorod; Kherson; Kryvyi Rih, 262-265.]

Опубліковано
2023-01-20

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають