Транспортно-географічне положення рекреаційно-туристичних центрів як чинник розвитку туризму в регіоні (на прикладі Чернівецької області)

Анотація

Проаналізовано особливості транспортно-географічного положення Чернівецької області та можливості його використання для розвитку туризму та рекреації. Досліджено можливості транспортного сполучення регіону із іншими регіонами України та зарубіжними країнами. Розкрито деякі аспекти розташування окремих рекреаційно-туристичних центрів регіону відносно найважливіших транспортних магістралей в контексті трансферу туристів до основних місць дестинації.

Ключові слова: транспорт, транспортно-географічне положення, туризм, рекреація.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Григорович, М.В. (1993). Транспортно-географічне положення. Географічна енциклопедія України. Київ : Українська енциклопедія. [Hryhorovych, M.V. (1993). Transportno-heohrafichne polozhennia. Heohrafichna entsyklopediia Ukrainy. Kyiv : Ukrainska entsyklopediia.]

Грицевич, В.С., Подвірна, Х.Є., Сеньків, М.І. (2019). Автотранспортна мережа Західного регіону України як чинник розвитку туристичної галузі. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Геологія. Географія. Екологія», 50, 91-100. [Hrytsevych, V.S., Podvirna, Kh.Ie., Senkiv, M.I. (2019). Avtotransportna merezha Zakhidnoho rehionu Ukrainy yak chynnyk rozvytku turystychnoi haluzi. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina, seriia «Heolohiia. Heohrafiia. Ekolohiia», 50, 91-100.]

Дудник, І.М. (2016). Транспортна географія : підручник. Київ : НАУ. [Dudnyk, I.M. (2016). Transportna heohrafiia : pidruchnyk. Kyiv : NAU.]

Коржилов, Л.І. (2020). Система транспорту в туризмі. Ключові елементи та їх проблематика. Інфраструктура ринку, (43), 15-18. [Korzhylov, L.I. (2020). Systema transportu v turyzmi. Kliuchovi elementy ta yikh problematyka. Infrastruktura rynku, (43), 15-18.]

Костащук, В.І. (2021) Транспортно-географічне положення Чернівецької області як чинник розвитку міжнародного туризму. Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні : сучасний стан i перспективи : збірник матеріалів 2-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 145-річчю географічної освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, 63-67. [Kostashchuk, V.I. (2021) Transportno-heohrafichne polozhennia Chernivetskoi oblasti yak chynnyk rozvytku mizhnarodnoho turyzmu. Rekreatsiino-turystychne pryrodokorystuvannia v Ukraini : suchasnyi stan i perspektyvy : zbirnyk materialiv 2-yi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii, prysviachenoi 145-richchiu heohrafichnoi osvity v Chernivetskomu natsionalnomu universyteti imeni Yuriia Fedkovycha, 63-67.]

Медвідь, Л.І. (2014). Транспортна інфраструктура як важливий чинник розвитку туристичної галузі регіону. Геополітика і екогеодинаміка регіонів, 10, 154-157. [Medvid, L.I. (2014). Transportna infrastruktura yak vazhlyvyi chynnyk rozvytku turystychnoi haluzi rehionu. Heopolityka i ekoheodynamika rehioniv, 10, 154-157.]

Паламарчук, М.М., Паламарчук, О.М. (1998). Економічна і соціальна географія України основами теорії. Київ : Знання. [Palamarchuk, M.M., Palamarchuk, O.M. (1998). Ekonomichna i sotsialna heohrafiia Ukrainy osnovamy teorii. Kyiv : Znannia.]

Пікулик, О.Б. (2008). Пріоритетні напрями розвитку транспортної системи Західного регіону України в умовах європейської інтеграції. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 7, 284-291. [Pikulyk, O.B. (2008). Priorytetni napriamy rozvytku transportnoi systemy Zakhidnoho rehionu Ukrainy v umovakh yevropeiskoi intehratsii. Naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu im. Lesi Ukrainky, 7, 284-291.]

Сайчук, В.С. (2012). Оцінки впливу транспортної системи на функціонування ринку туристичних послуг: методичні аспекти дослідження та прогнозування. Взаємодія транспорту і туризму: тенденції, проблеми, перспективи: матеріали науково практичної конференції (Київ, 11-12 жовтня 2012 p.), 45-52. [Saichuk, V.S. (2012). Otsinky vplyvu transportnoi systemy na funktsionuvannia rynku turystychnykh posluh: metodychni aspekty doslidzhennia ta prohnozuvannia. Vzaiemodiia transportu i turyzmu: tendentsii, problemy, perspektyvy: materialy naukovo praktychnoi konferentsii (Kyiv, 11-12 zhovtnia 2012 p.), 45-52.]

Сайчук, В.С. (2014). Транспортна система як чинник формування та розвитку ринку туристичних послуг. Економічна та соціальна географія, 1(69), 179-186. [Saichuk, V.S. (2014). Transportna systema yak chynnyk formuvannia ta rozvytku rynku turystychnykh posluh. Ekonomichna ta sotsialna heohrafiia, 1(69), 179-186.]

Сарчинська, Т. (Ред.) (2022). Статистичний щорічник Чернівецької області за 2021 рік. Чернівці : Головне управління статистики у Чернівецькій області. [Sarchynska, T. (Red.) (2022). Statystychnyi shchorichnyk Chernivetskoi oblasti za 2021 rik. Chernivtsi : Holovne upravlinnia statystyky u Chernivetskii oblasti.]

Топчієв, О.Г. (2001). Основи суспільної географії. Одеса : Астропринт. [Topchiiev, O.H. (2001). Osnovy suspilnoi heohrafii. Odesa : Astroprynt.]

Шаблій, О.І. (2003). Основи загальної суспільної географії. Львів : Львівський національний університет. [Shablii, O.I. (2003). Osnovy zahalnoi suspilnoi heohrafii. Lviv : Lvivskyi natsionalnyi universytet.]

Kostashyk, V. (2014). Transport as a factor of tourism development. In Main Theme of 30th jubilee International Scientific Conference on «Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems. Research-related Issues, 60.

Бернадська, Г., Яблонська, І. (2018). Транспортне положення як вид економіко-географічного положення. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Суспільно-географічні чинники регіонів». [Bernadska, H., Yablonska, I. (2018). Transportne polozhennia yak vyd ekonomiko-heohrafichnoho polozhennia. Mizhnarodna naukovo-praktychna Internet-konferentsiia «Suspilno-heohrafichni chynnyky rehioniv».]

Мапа-довідник E-маршрутів від Європейської економічної комісії ООН (2007). [Mapa-dovidnyk E-marshrutiv vid Yevropeiskoi ekonomichnoi komisii OON (2007).]

Опубліковано
2022-12-28