Практичне значення мінералогічних та петрографічних колекцій геолого-географічного відділу Природничого музею ЧНУ ім. Ю. Федьковича

Анотація

Висвітлено практичне значення мінералогічних та петрографічних колекцій у підготовці майбутніх спеціалістів геологічного спрямування на базі геолого-географічного відділу Природничого музею Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Наведено приклади експозиційної та фондової колекцій які використовуються у навчальному процесі на лабораторних та практичних заняттях географічних, будівельних, гідрогеологічних та екологічних спеціальностей.

Ключові слова: геологічні та мінералогічні музеї, мінерали, гірські породи, петрографічна характеристика.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Годзінська, І., Ткебучава, І. (2021). Роль фондових колекцій Природничого музею в навчальній та науково дослідній роботі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Музейна педагогіка в науковій освіті : збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 25 листопада 2021 р., 2, 19-23. [Hodzinska, I., Tkebuchava, I. (2021). Rol fondovykh kolektsii Pryrodnychoho muzeiu v navchalnii ta naukovo doslidnii roboti Chernivetskoho natsionalnoho universytetu imeni Yuriia Fedkovycha. Muzeina pedahohika v naukovii osviti : zbirnyk tez dopovidei uchasnykiv Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, m. Kyiv, 25 lystopada 2021 r., 2, 19-23.]

Дорошенко, Ю.П., Побережська, І.В., Степанов, В.Б., Костюк, О.В. (2015). Петрографія кристалічних порід (метаморфічні породи – частина 3) : методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка. [Doroshenko, Yu.P., Poberezhska, I.V., Stepanov, V.B., Kostiuk, O.V. (2015). Petrohrafiia krystalichnykh porid (metamorfichni porody – chastyna 3) : metodychni rekomendatsii do laboratornykh zaniat i samostiinoi roboty studentiv napriamu pidhotovky 6.04.01.03 – heolohiia. Lviv : Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka.]

Іващенко, В. (2021). Особливості кооперації університетських музеїв в Україні. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Історія», 59, 8-23. [Ivashchenko, V. (2021). Osoblyvosti kooperatsii universytetskykh muzeiv v Ukraini. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. Seriia «Istoriia», 59, 8-23.] https://www.doi.org/10.26565/2220-7929-2021-59-01

Клочко, Г.В. (2015). Роль природничих музеїв в навчально-освітньому процесі. Природничі музеї та їх роль в освіті і науці : Матеріали Міжнародної наукової конференції (27-30 жовтня, 2015 р., Київ), 1, 122-124. [Klochko, H.V. (2015). Rol pryrodnychykh muzeiv v navchalno-osvitnomu protsesi. Pryrodnychi muzei ta yikh rol v osviti i nautsi : Materialy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (27-30 zhovtnia, 2015 r., Kyiv), 1, 122-124.]

Кратенко, Л.Я., Білан, Н.В., Терешкова, О.А., Нікітенко, І.С. (2011). Загальна геологія. Матеріали методичного забезпечення лабораторних робіт з вивчення речовинного складу земної кори для студентів напряму підготовки 6.040103 Геологія. Дніпропетровськ : Національний гірничий університет. [Kratenko, L.Ia., Bilan, N.V., Tereshkova, O.A., Nikitenko, I.S. (2011). Zahalna heolohiia. Materialy metodychnoho zabezpechennia laboratornykh robit z vyvchennia rechovynnoho skladu zemnoi kory dlia studentiv napriamu pidhotovky 6.040103 Heolohiia. Dnipropetrovsk : Natsionalnyi hirnychyi universytet.]

Матковський, О.І., Павлишин, В.І., Соломатіна, Л.О. (2021). «Без мінералогічних знань не можливий розвиток мінералогії» – академік В.І. Вернадський. Вісник НАН України, 3, 67-87. [Matkovskyi, O.I., Pavlyshyn, V.I., Solomatina, L.O. (2021). «Bez mineralohichnykh znan ne mozhlyvyi rozvytok mineralohii» – akademik V.I. Vernadskyi. Visnyk NAN Ukrainy, 3, 67-87.]

Маценко, Г., Білецький, В., Шендрік, Т. (2011). Короткий словник з петрографії вугілля. Донецьк : Схід. видавн. дім. [Matsenko, H., Biletskyi, V., Shendrik, T. (2011). Korotkyi slovnyk z petrohrafii vuhillia. Donetsk : Skhid. vydavn. dim.]

Митрохин, О.В. (2018). Петрографія технічного каміння : навчальний посібник. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». [Mytrokhyn, O.V. (2018). Petrohrafiia tekhnichnoho kaminnia : navchalnyi posibnyk. Kyiv : Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet».]

Муравська, С.В. (2018). Музейні заклади у системі вищої освіти Західної України на тлі світових тенденцій. Львів : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. [Muravska, S.V. (2018). Muzeini zaklady u systemi vyshchoi osvity Zakhidnoi Ukrainy na tli svitovykh tendentsii. Lviv : Tsentr pamiatkoznavstva NAN Ukrainy i UTOPIK.]

Нестеровський, В.А., Волконська, Л.О. (2011). Мінералогічні музеї України. Записки Українського мінералогічного товариства, 8, 143-147. [Nesterovskyi, V.A., Volkonska, L.O. (2011). Mineralohichni muzei Ukrainy. Zapysky Ukrainskoho mineralohichnoho tovarystva, 8, 143-147.]

Чернега, П.І., Годзінська, І.Л. (2022). Загальна геологія: практичний курс : навчальний посібник. Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. [Cherneha, P.I., Hodzinska, I.L. (2022). Zahalna heolohiia: praktychnyi kurs : navchalnyi posibnyk. Chernivtsi : Chernivetskyi natsionalnyi universytet imeni Yuriia Fedkovycha.]

Anderson, R.G. (1992). What is technology? : education through museums in the mid-nineteenth century. The British journal for the history of science, 25(2), 169-184.

Simpson, A. (2003). The plight of geological collections in the Australian tertiary education system. Museologia, 3, 37-44.

Wyse Jackson, P.N. (1999). Geological museums and their collections: rich sources for historians of geology. Annals of science, 56(4), 417-431.

Zięba, K. (2018). Museums of high schools in Poland. Muzealnictwo, 59, 79-85.

Опубліковано
2022-12-28