Сучасні електронні системи бронювання та резервування в готельному бізнесі

  • Наталія Флінта Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка https://orcid.org/0000-0003-0920-9831

Анотація

В статті розглянуто особливості впровадження інформаційних технологій в готельному підприємстві. Встановлено, що використання сучасних інформаційних технологій стає засобом здійснення конкурентної боротьби у готельному бізнесі. Визначено, що електронні системи бронювання та резервування є найважливішими каналами збуту для готельного підприємства. Проведено загальний огляд електронних систем бронювання та резервування в готелях. Проаналізовано діючі системи автоматизації готелів та визначено найпопулярніші переваги систем бронювання.

Ключові слова: готельне підприємство, бронювання, резервування, глобальні системи бронювання, Cloudbeds.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Байлик, С.І., Писаревський, І.М. (2015). Організація готельного господарства : підручник. Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. [Bailyk, S.I., Pysarevskyi, I.M. (2015). Orhanizatsiia hotelnoho hospodarstva : pidruchnyk. Kharkivskyi natsionalnyi universytet miskoho hospodarstva im. O.M. Beketova. Kharkiv : KhNUMH im. O.M. Beketova.]

Денисенко, М.П., Шацька, З.Я., Захарченко, О.О. (2019). Заходи активізації інноваційного розвитку вітчизняних туристичних підприємств (на прикладі ТОВ «Агентство «Рan Ukraine»). Причорноморські економічні студії, 46, 61-96. [Denysenko, M.P., Shatska, Z.Ia., Zakharchenko, O.O. (2019). Zakhody aktyvizatsii innovatsiinoho rozvytku vitchyznianykh turystychnykh pidpryiemstv (na prykladi TOV «Ahentstvo «Ran Ukraine»). Prychornomorski ekonomichni studii, 46, 61-96.]

Довгаль, Г.В. (2019). Сучасні тенденції розвитку світового готельного бізнесу. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, 9, 190-196. [Dovhal, H.V. (2019). Suchasni tendentsii rozvytku svitovoho hotelnoho biznesu. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. Seriia : Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krainoznavstvo. Turyzm, 9, 190-196.]

Домінська, О.Я., Батьковець, Н.О. (2017) Сучасний стан та інноваційні процеси розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки, 52, 39-41. [Dominska, O.Ia., Batkovets, N.O. (2017) Suchasnyi stan ta innovatsiini protsesy rozvytku hotelno-restorannoho biznesu v Ukraini. Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 52, 39-41.]

Д’яконова, А.К., Тітомир, Л.А., Жовтяк, К.О. (2021). Сучасні тенденції організації та контроль якості систем бронювання в готельному господарстві. Економіка та суспільство, 33. [Diakonova, A.K., Titomyr, L.A., Zhovtiak, K.O. (2021). Suchasni tendentsii orhanizatsii ta kontrol yakosti system broniuvannia v hotelnomu hospodarstvi. Ekonomika ta suspilstvo, 33.]

Мальська, М.П., Пандяк, І.Г. (2019). Готельний бізнес: теорія і практика : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури. [Malska, M.P., Pandiak, I.H. (2019). Hotelnyi biznes: teoriia i praktyka : navchalnyi posibnyk. Kyiv : Tsentr navchalnoi literatury.]

Ольшанська, О.В., Мельник, А.О., Воронкова, Т.Є. (Ред.) (2018). Сучасні проблеми економічного розвитку України : монографія. Київ : ДКС центр. [Olshanska, O.V., Melnyk, A.O., Voronkova, T.Ie. (Red.) (2018). Suchasni problemy ekonomichnoho rozvytku Ukrainy : monohrafiia. Kyiv : DKS tsentr.]

Онищук, Н.В. (2019) Розвиток індустрії гостинності в Україні та світі. Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 4(21), 297-303. [Onyshchuk, N.V. (2019) Rozvytok industrii hostynnosti v Ukraini ta sviti. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, 4(21), 297-303.]

Парфіненко, А. (Ред.) (2013) Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, національний, регіональний досвід : монографія. Харків : ХНУ імені В. Каразіна. [Parfinenko, A. (Red.) (2013) Osoblyvosti formuvannia ta realizatsii turystychnoi polityky derzhavy: mizhnarodnyi, natsionalnyi, rehionalnyi dosvid : monohrafiia. Kharkiv : KhNU imeni V. Karazina.]

Роглєв, Х.Й. (2005). Основи готельного менеджменту : навчальний посібник. Київ : Кондор. [Rohliev, Kh.I. (2005). Osnovy hotelnoho menedzhmentu : navchalnyi posibnyk. Kyiv : Kondor.]

Сукач, М.К., Скопень, М.М. (Ред.) (2019). Iнформаційні системи i технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : підручник для студентів ВНЗ. Київ : Ліра-К. [Sukach, M.K., Skopen, M.M. (Red.) (2019). Informatsiini systemy i tekhnolohii v hotelno-restorannomu ta turystychnomu biznesi : pidruchnyk dlia studentiv VNZ. Kyiv : Lira-K.]

Сушко, Н.В. (2020). Сучасні тенденції розвитку гостинної індустрії: проектний підхід. Економіка та суспільство, 40. [Sushko, N.V. (2020). Suchasni tendentsii rozvytku hostynnoi industrii: proektnyi pidkhid. Ekonomika ta suspilstvo, 40.]

Шаповалова, О.М. (2013) Інноваційна діяльність, як основа підвищення конкурентоспроможності готельного господарства. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 16, 224-228. [Shapovalova, O.M. (2013) Innovatsiina diialnist, yak osnova pidvyshchennia konkurentospromozhnosti hotelnoho hospodarstva. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia, 16, 224-228.]

Хто переможе у двобої між OTA та Прямими бронюванням? (2022). [Khto peremozhe u dvoboi mizh OTA ta Priamymy broniuvanniam? (2022).]

How Do Hotel Reservation Systems Work? (2022).

What is a hotel reservation system and why is it important? (2022).

Опубліковано
2022-12-21