Туризм в умовах війни: особливості туристичних пріоритетів, пошуку та пропозицій

Анотація

Стаття присвячена визначенню особливостей туристичних пріоритетів, попиту та пропозицій в умовах військового стану. Проаналізовано діяльність туристичних операторів в умовах війни, визначено та охарактеризовано основні напрямки туристичних подорожей, які обирали туристи у сезоні 2022. Показано вплив військового стану на діяльність туристичних агентств, більшість яких змушені були переходити на онлайн роботу, або припиняти турагентську діяльність. Загалом туристичний ринок України в умовах війни зазнав організаційних змін, однак активно працює, реорганізовує та створює нові туристичні продукти.

Ключові слова: туристичний оператор, туристичне агентство, військовий стан, туристичний ринок.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Баженова, С., Пологовська, Ю., Бикова, М. (2022) Реалії розвитку туризму в Україні на сучасному етапі. Наукові перспективи, 5(23), 168-180. [Bazhenova, S., Polohovska, Yu., Bykova, M. (2022) Realii rozvytku turyzmu v Ukraini na suchasnomu etapi. Naukovi perspektyvy, 5(23), 168-180.]

Барвінок, Н. (2022). Вплив глобальних безпекових факторів на розвиток міжнародного туризму в Україні. Влада та перспективи, 4(11), 139-151. [Barvinok, N. (2022). Vplyv hlobalnykh bezpekovykh faktoriv na rozvytok mizhnarodnoho turyzmu v Ukraini. Vlada ta perspektyvy, 4(11), 139-151.]

Зарубіна, А.Н., Сіра, Е.О., Демчик, Л.І. (2022). Особливості туризму в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство, 41, 48.52. [Zarubina, A.N., Sira, E.O., Demchyk, L.I. (2022). Osoblyvosti turyzmu v umovakh voiennoho stanu. Ekonomika ta suspilstvo, 41, 48.52.]

Корчевська, Л. (2022) Стан, особливості та перспектвии туризму у воєнний та поствоєнний періоди. Управління розвитком сфери гостинності: регіональний аспект : матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Чернівці, 5 травня 2022 р., 337-341. [Korchevska, L. (2022) Stan, osoblyvosti ta perspektvyy turyzmu u voiennyi ta postvoiennyi periody. Upravlinnia rozvytkom sfery hostynnosti: rehionalnyi aspekt : materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi onlain-konferentsii, m. Chernivtsi, 5 travnia 2022 r., 337-341.]

Носирєв, О., Деділова, Т., Токар, І. (2022) Розвиток туризму та індустрії гостинності в стратегії постконфліктного відновлення економіки України. Соціально-економічні проблеми і держава, 1(26), 55-68. [Nosyriev, O., Dedilova, T., Tokar, I. (2022) Rozvytok turyzmu ta industrii hostynnosti v stratehii postkonfliktnoho vidnovlennia ekonomiky Ukrainy. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava, 1(26), 55-68.]

Роїк, О.Р., Недзвецька, О.В. (2022) Шляхи розвитку туристичної сфери України у воєнний період. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : економічні науки, 46, 11-15. [Roik, O.R., Nedzvetska, O.V. (2022) Shliakhy rozvytku turystychnoi sfery Ukrainy u voiennyi period. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia : ekonomichni nauky, 46, 11-15.]

Дворська, І. (2022). Туристична галузь після війни: чи можлива реанімація та антикризове управління? [Dvorska, I. (2022). Turystychna haluz pislia viiny: chy mozhlyva reanimatsiia ta antykryzove upravlinnia?]

Магдик, Н. (2022). Туризм під час війни: як відпочивати в Україні цього літа. [Mahdyk, N. (2022). Turyzm pid chas viiny: yak vidpochyvaty v Ukraini tsoho lita.]

Маджумдар, О., Гончарова, К. (2022). РБК-Україна Travel. Евакуація та заблоковані рахунки. Що відбувається з турфірмами в Україні після початку війни. [Madzhumdar, O., Honcharova, K. (2022). RBK-Ukraina Travel. Evakuatsiia ta zablokovani rakhunky. Shcho vidbuvaietsia z turfirmamy v Ukraini pislia pochatku viiny.]

Національний рейтинг туристичних компаній України-2022 (2022). [Natsionalnyi reitynh turystychnykh kompanii Ukrainy-2022 (2022).]

Павлиш, О. (2022). Через війну надходження до держбюджету від туристичної галузі впали до 18%. [Pavlysh, O. (2022). Cherez viinu nadkhodzhennia do derzhbiudzhetu vid turystychnoi haluzi vpaly do 18%.]

Офіційний сайт туроператора Adriatic Travel (2022). [Ofitsiinyi sait turoperatora Adriatic

Travel (2022).]

Офіційний сайт туроператора Tango Travel (2022). [Ofitsiinyi sait turoperatora Tango

Travel (2022).]

Офіційний сайт туроператора JoinUp (2022). [Ofitsiinyi sait turoperatora JoinUp (2022).]

Офіційний сайт туроператора Desadmi (2022). [Ofitsiinyi sait turoperatora Desadmi (2022).]

Офіційний сайт туроператора Dm Tour (2022). [Ofitsiinyi sait turoperatora Dm Tour (2022).]

Офіційний сайт туроператора Сoral Travel (2022). [Ofitsiinyi sait turoperatora Soral

Travel (2022).]

Опубліковано
2022-12-18

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають