Історико-географічний вимір міждержавних територіально-політичних суперечностей і конфліктів (2011–2021 рр.)

Анотація

У статті з’ясовуються наступні важливі факти: 1) на основі аналізу інтенсивності територіально-політичних конфліктів (ТПК) встановити їх динаміку і середню інтенсивність упродовж 2011–2021 рр., зокрема в розрізі окремих частин світу; 2) які і скільки ТПК із попередніх геополітичних епох залишаються актуальними? ТПК вивчаються у контексті формування політичної карти світу, тому застосовано історико-географічний метод. Визначено за допомогою бази даних «Conflict Barometer», які ТПК були актуальними у 2011–2022 рр. та здійснено їх розподіл згідно з періодами і етапами формування політичної карти світу.

Ключові слова: історична політична географія, географія територіально-політичних конфліктів, міждержавні конфлікти, поширення конфліктів, інтенсивність територіально-політичних конфліктів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Безуглий, В.В., Козинець, С.В. (2003). Регіональна економічна та соціальна географія світу : Посібник. Київ : Академія. [Bezuhlyi V.V., Kozynets, S.V. (2003). Rehionalna ekonomichna ta sotsialna heohrafiia svitu : Posibnyk. Kyiv : Akademiia.]

Гольцов, А.Г. (2012). Геополітика та політична географія : Підручник. Київ : Навчальна література. [Holtsov, A.H. (2012). Heopolityka ta politychna heohrafiia : Pidruchnyk. Kyiv : Navchalna literatura.]

Гоменюк, I. (2017). Провісники Другої світової. Прикордонні конфлікти в Центрально-Східній Європі. Від розпаду імперій до Гляйвіцької провокації. Харків : Клуб сімейного дозвілля. [Homeniuk, I. (2017). Provisnyky Druhoi svitovoi. Prykordonni konflikty v Tsentralno-Skhidnii Yevropi. Vid rozpadu imperii do Hliaivitskoi provokatsii. Kharkiv : Klub simeinoho dozvillia.]

Дністрянський, М.С. (2021). Загострення геополітичних взаємин у період постмодерну та становище України : Монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка. [Dnistrianskyi, M.S. (2021). Zahostrennia heopolitychnykh vzaiemyn u period postmodernu ta stanovyshche Ukrainy : Monohrafiia. Lviv : LNU imeni Ivana Franka.]

Дністрянський, М., Копачинська, Г., Дністрянська, Н. (2021). Проблеми неврегульованості політичного статусу територій як чинник поглиблення суперечностей у міжнародних відносинах. Економічна та соціальна географія. Наукові записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2, 74-81. [Dnistrianskyi, M., Kopachynska, H., Dnistrianska, N. (2021). Problemy nevrehulovanosti politychnoho statusu terytorii yak chynnyk pohlyblennia superechnostei u mizhnarodnykh vidnosynakh. Ekonomichna ta sotsialna heohrafiia. Naukovi zapysky TNPU imeni Volodymyra Hnatiuka, 2, 74-81.]

Єрґін, Д. (2022). Нова карта світу. Енергетика, клімат, конфлікти. Київ : Лабораторія. [Yergin, D. (2022). Nova karta svitu. Enerhetyka, klimat, konflikty. Kyiv : Laboratoriia.]

Кирюшко, М.І. (2013). Ідея Халіфату в історичній пам’яті мусульманських народів у сучасній Україні. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2, 97-116. [Kyriushko, M.I. (2013). Ideia Khalifatu v istorychnii pamiati musulmanskykh narodiv u suchasnii Ukraini. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy, 2, 97-116.]

Книш, М.М., Котик, Л.І. (2014). Політико-географічна глобалістика: Навчальний посібник. Львів : ЛНУ ім. І. Франка. [Knysh, M.M., Kotyk, L.I. (2014). Polityko-heohrafichna hlobalistyka: Navchalnyi posibnyk. Lviv : LNU im. I. Franka.]

Сливка, Р. (2019). Вразливість півостровів щодо прояву територіально-політичних конфліктів. Часопис соціально-економічної географії, 27, 70-76. [Slyvka, R. (2019). Vrazlyvist pivostroviv shchodo proiavu terytorialno-politychnykh konfliktiv. Chasopys sotsialno-ekonomichnoi heohrafii, 27, 70-76.]

Сливка, Р. (2022). Понятійна основа географії територіально-політичних конфліктів. В.Р. Лозинський (Ред.), Сучасні напрямки розвитку географії України : Монографія (с. 226-259.). Львів : ЛНУ ім. Івана Франка. [Slyvka, R. (2022). Poniatiina osnova heohrafii terytorialno-politychnykh konfliktiv. V.R. Lozynskyi (Red.), Suchasni napriamky rozvytku heohrafii Ukrainy: Monohrafiia (s. 226-259.). Lviv : LNU im. Ivana Franka.]

Стафійчук, В.І. (2016). Політична географія світу : Навчальний посібник. Херсон : ОЛДІ-Плюс. [Stafiichuk, V.I. (2016). Politychna heohrafiia svitu : Navchalnyi posibnyk. Kherson : OLDI-Plius.]

Baczwarow, M., Suliborski, A. (2003). Kompendium wiedzy geografii politycznej i geopolityce : terminologia. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN.

Diehl, P.F., Goertz, G. (1991). Interstate conflict over exchanges of homeland territory, 1918–1980. Political Geography Quarterly, 10(4), 342-355.

Donaldson, J. (2014). Re-thinking international boundary practices: moving away from «edge». Geographies of peace. London, New-York : I.B. Tauris, 63-74.

Goertz, G., Diehl, P.F. (2002). Territorial changes and international conflict. London : Routledge.

Guo, R. (2009). The land and maritime boundary disputes of Asia. New York : Nova Science Publishers, Inc.

Kopachynska, G. (2013). Political-geographical features of the Ukrainian-Romanian marine border definition and establishment within the Black sea. Revista Română de Geografie Politică. 1, 35-42.

Kovács, S. (2006). Verecke. Földrajzi és történelmi barangolás a vidéken. Budapest : Hungarovox Kiadó.

Lahr, M.M., Rivera, F., Power, R.K., Mounier, A., Copsey, B., Crivellaro, F., ... & Foley, R.A. (2016). Inter-group violence among early Holocene hunter-gatherers of West Turkana, Kenya. Nature, 529(7586), 394-398.

Office of Legal Affairs Codification Division. (1992). Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes between States. New York : UN.

Oslender, U. (2009). Anti-Geopolitics. In R. Kitchin and N. Thrift (Eds.), International Encyclopedia of Human Geography in 12 volumes. Vol.1. (pp. 152-158.). Amsterdam : Elsevier.

Tyner, J. (2006). Colonilism In. Encyclopedia of Human Geography. New York : Sage Publications.

All Conflict Barometers. HIIK. Previous Versions (2022).

Arkhipov, I., Kravchenko, S. (2014). Putin’s Crimea-as-Jerusalem Myth Baffles Russian Historians.

Miller S.V., Tir, J., Vasquez, J.A. (2020). Geography, Territory, and Conflict.

Primordialism (2022).

Опубліковано
2022-11-25