Перспективи розширення Карпатського національного природного парку в контексті басейнової концепції

  • Віталій Тимчук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Петро Чернега Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: природно-заповідний фонд, басейнова концепція, національний природний парк

Анотація

Обґрунтовується необхідність впровадження басейнової концепції при оптимізації території Карпатського національного природного парку. Пропонується збільшення площі заповідних територій парку на 25301 га шляхом приєднання нових територій з високою природоохоронною цінністю, що наразі належать Делятинськиму та Ворохтянськомулісгоспам (ЛГ).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Hrodzynskyi, M.D. (1993). Osnovy landshaftnoi ekolohii: Pidruchnyk. Kiev: Lybid.

Zakon Ukrainy «Pro Osnovni zasady (stratehiiu) derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2030 roku» » (2019). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 16, 70. Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text.

Ysachenko, A.H. (1994). Urovny ekoloho-heohrafycheskoho analyza y kryteryy otsenky sostoianyia pryrodnoi sredu. Problemuekoloho-heohrafycheskoi otsenky sostoianyia pryrodnoi sredu. SPb, 41–56.

Koritnyi, L.M. (1974). Rechnoi bassein kak heosystema. Dokl. Yn-ta heohrafyy Sybyry y Dalneho Vostoka, 42, 33–38.

Melnyk, A.V. (2003). Landshaftna struktura. Chornohirskyi heohrafichnyi statsionar. Navchalnyi posibnyk. Lviv: Vydav. tsentr LNU im. Ivana Franka.

Miller, H.P., Petlin, V.M., Melnyk, A.V. (2002). Landsheftoznavstvo: teoriia i praktyka: Navch. posibn. Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU im. Ivana Franka.

Osypov, H.K., Dmytryev V.V. (2017). Basseinovo-landshaftnyi podkhod k terrytoryalnomu planyrovanyiu. YNFORMATsYIa y KOSMOS, 3, 112–118.

Reteium, A.Iu. (1971). O heokompleksakh s odnostoronnym systemoobrazuiushchym potokom veshchestva y enerhyy. Yzv. AN SSSR. Ser. Heohr, 5, 122–128.

Rudenko, L.H., Holubtsov, O.H., Chekhnii, V.M. ta in. (2020). Metodolohiia i praktyka otsiniuvannia terytorii Ukrainy dlia zapovidannia. Kyiv: Nauk. Dumka.

Sochava, V.B. Vvedenye v uchenye o heosystemakh. Novosybyrsk: Nauka.

Khorton, R.E. (1948). Эrozyonnoe razvytye rek y vodosbornikh basseinov. Moskva: YL.

Опубліковано
2022-02-09