Дослідження доктором Мироном Кордубою проблем географії населення Буковини

  • Валерій Руденко Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Катерина Грек Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: Ключові слова: доктор Мирон Кордуба, географія народонаселення Буковини, початок ХХ століття.

Анотація

Проаналізований творчий доробок доктора Мирона Кордуби (1876 – 1947) в географії населення Буковини початку ХХ ст. Вченим дана грунтовна комплексна географічна оцінка народонаселення краю, досліджені рівні освіченості жителів Буковини, структура зайнятості населення та його розподіл за основними суспільними верствами. Чітко окреслені межі української та румунської «етнографічних територій» Буковини як основи для встановлення відповідних державних кордонів.

Посилання

Korduba Myron. Bukowina/ Bukowina v nastinu historickem a etnografickem. Kyjiv; Praha: V-vo Druzstva «Cas», 1919. S. 7 – 11. (Poznejme Ukrajinu. Česká serie; Č. 6 – 7).

Korduba, M. (1913). Deshcho iz statystyky pro bukovynske naselenie. Ukraina.

Korduba, M. (1911). Khto my ye? Pro ukrainsku narodnist, derzhavu i movu. Chernivtsi: Drukarnia Tovarystva «Ruskoi Rady». 47.

Korduba Myron. La littérature historique Soviétique-Ukrainienne. Compte-rendu 1917 – 1931. München: Wilhelm Fink Verlag. 1972. 366 s.

Korduba, M. (1916). My i volokhy. Bukovynskyi pravoslavnyi kaliendar na zv. r. 1917. Viden. 123 – 142.

Korduba, M. (1911). Narody Bukovyny. Chytalnia. 20 - 25.

Korduba, M. (1910). Z noviishykh publikatsii Bukovyny. Zapysky NTSh. Rozd. Naukova khronika. 163 – 172.

Kulchytska, T. Yu. (2012). Myron Korduba (1876 – 1947): istoryko-bibliohrafichne doslidzhennia. Lviv: LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka.

Rudenko, V.P., Hrek, K.V. (2018). Etnoheohrafichni napratsiuvannia profesora Myrona Korduby. Naukovyi visnyk Chernivetskoho un-tu: zbirnyk nauk. prats. Chernivtsi: Chernivetskyi nats. un-t. 10-13.

Rudenko V.P, Hrek K.V. (2019). «Heohrafichnyi Atlias» profesora Myrona Korduby. Naukovyi visnyk Chernivetskoho un-tu: zbirnyk nauk. prats. Chernivtsi: Chernivetskyi nats. un-t. 64-69.

Rudenko, V.P., Hrek, K.V. (2018). Polityko-heohrafichni pohliady profesora Myrona Korduby u pratsi «Prostir i naselennia Ukrainy» (1921).Suspilna heohrafiia: naukovi tradytsii i suchasni vyklyky: materialy Vseukrainskoho naukovoho seminaru, prysviachenoho 110-littiu vid narodzhennia doktora heohrafichnykh nauk, profesora O.T. Vashchenka. Lviv. 115-122.

Rudenko, V.P., Hrek, K.V. (2018). Profesor Myron Korduba: heohrafichna spadshchyna. Naukovyi visnyk Chernivetskoho un-tu: zbirnyk nauk. prats. Chernivtsi: Chernivetskyi nats. un-t. 20-23.

Tymchasovyi osnovnyi zakon pro derzhavnu samostiinist ukrainskykh zemel buvshoi avstro-uhorskoi monarkhii. Oryhinalna publikatsiia zberihaietsia u Tsentralnomu derzhavnomu arkhivi vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy (TsDAVO Ukrainy).

Опубліковано
2020-08-27