Дослідження сучасного стану антропогенної трансформації молодого річкового ландшафту Пруту (в межах Чернівецької області)

  • Юрій Ющенко Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Микола Пасічник Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Микола Білоконь Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Андрій Николаєв Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Оксана Микитчин Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Ключові слова: Ключові слова:молодий річковий ландшафт, територіальна структура річкової долини, система потік-русло, гідроморфологічні аспекти, річковий алювій, врізання річки, суміщений повздовжній профіль.

Анотація

Розкрито важливі аспекти систематизації інформації щодо основних процесів антропогенного впливу та відповідних процесів трансформації гідроморфологічної основи молодого річкового ландшафту Пруту в межах Чернівецької області.

Посилання

Berkovych, K.M. (2001). Heohrafycheskyi analyz antropohennykh yzmenenyi ruslovykh protsessov. Moskva: HEOS.

Vodna Ramkova Dyrektyva YeS 2000/60/ES (2006). Kyiv: Tvii format.

Iushchenko, Yu.S., Honchar, O.M., Hryhoriichuk, V.V., Karavan, Yu.V., Kosteniuk, L.V., Nastiuk, M.H., Nykolaiev, A.M., Palanychko, O.V., Pasichnyk, M.D., Shevchuk, A.Iu., Shevchuk, Yu.F., Yushchenko, O.Iu.(2017). Hidroekolohichne obgruntuvannia bezpechnoho ta zbalansovanoho rozvytku richkovykh pryrodno-antropohennykh system Peredkarpattia. Chernivtsi: Chernivetskyi nats. un-t im. Yu. Fedkovycha.

Kyryliuk, A.O. (2009). Heohidromorfolohichnyi analiz rozvytku rusla ta zaplavy Verkhnoho Prutu. Avtoref. dys.kand. heohr. nauk: 11.00.07. Kyiv.

Kosteniuk, L.V. (2012). Zakonomirnosti rusloformuvannia u richkovii systemi Verkhnoho Prutu. Avtoref. dys.kand. heohr. nauk: 11.00.07. Chernivtsi.

Metodychni rekomendatsii z hidromorfolohichnoho monitorynhu masyviv poverkhnevykh vod katehorii ″Richky″ (2019). Ukrainskyi hidrometeorolohichnyi tsentr Derzhavnoi sluzhby Ukrainy z nadzvychainykh sytuatsii.

Nastiuk, M.H. (2015). Hidroloho-rusloznavchyi analiz danykh hidrometrychnykh sposterezhen u baseinakh Verkhnoho Prutu ta Siretu. Avtoref. dys. … kand. heohr. nauk: 11.00.07. Chernivtsi.

Palanychko O. V. (2010). Zakonomirnosti rusloformuvannia richok Peredkarpattia. Avtoref. dys. … kand. heohr. nauk: 11.00.07. Kyiv.

Pasichnyk, M.D. (2012). Heohidromorfolohichnyi analiz terytorialnoi struktury dnyshch dolyn osnovnykh richok Chernivetskoi oblasti. Avtoref. dys. kand. heohr. nauk: 11.00.07.Chernivtsi.

Chernov, A.V. (2009). Heohrafyia y heoekolohycheskoe sostoianye rusel y poim rek Severnoi Evrazyy. Moskva: OOO ″Krona″.

Iushchenko, Yu.S. (2005). Heohidromorfolohichni zakonomirnosti rozvytku rusel. Chernivtsi: Ruta.

Iu. S Yushchenko, A.O Kyryliuk, L.V Kosteniuk, V.M Opechenyk, OV Palanychko, MD Pasichnyk(2012). Terytorialna struktura umov ta proiaviv rusloformuvannia richok. Fizychna heohrafiia ta heomorfolohiia, 2(66), 72-78.

Опубліковано
2020-08-27

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають