Об'єкти природно-заповідного фонду Полтавської області як чинник розвитку екологічного туризму

  • Тетяна Алєксєєва Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка
Ключові слова: Ключові слова: екологічний туризм, природно-заповідний фонд, регіональні ландшафтні парки, пам'ятки природи.

Анотація

Розглянуто об'єкти природно-заповідного фонду Полтавської області, які є  чинником ефективного розвитку екологічного туризму. Найбільш активно до розвитку рекреації та спортивно-пригодницького туризму залучаються ресурси регіональних ландшафтних парків. Ботанічні сади, дендрологічні парки, пам'ятки природи є важливими для формування освітнього напряму екологічного туризму. Заказники та заповідні урочища поки можна вважати потенційними об'єктами для розвитку екологічного туризму.

Посилання

Halkiv, L.I., Kylyn, O.V., Strucyok N.M. (2015), 'Stan ta perspektivy rozvytku ekologichnogo turyzmu v Ukrayini' Visnyk ONU im. I.I. Mechnikova. 3. Tom 20. Odesa: Odeskiy nats. un-t im. I.I. Mechnikova. pp. 189-193.

Kuskov, A.S. and Feoktistova, N.V. (2004), Ehkologicheskij turyzm kak forma potreblenija prirodnogo i kulturnogo nasledija i faktor formirovanija ehkologicheskogo soznanija. Socialno-ehkonomicheskaja realnost i politicheskaja vlast. Moscow: Stavropol: ISPI RAN. pp. 144–150.

Dmytruk, O.Yu. (2004), Ekologichnyy turyzm: suchasni kontseptsii menedzhmentu i marketyngu. Kyiv: Alterpres.

Khrabovchenko, V.V. (2003), Ehkologicheskij turizm. Moscow: Finansy i statistika.

Oliynyk, Ya. B. and Getman, V.I. (2002), 'Ekologichnyy turyzm na terenakh natsionalnykh pryrodnykh parkiv i biosfernykh zapovidnykiv Ukrainy v mizhnarodnyy rik ekoturyzmy ta gir' Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka. 48. pp. 5–11.

Kilinska, K.I., Rudenko, V.M., Anipko, N.P., Andrusjak, N.S., Et. al. (2010), 'Teoretychni ta prykladni aspekty rekreatsiinoho pryrodokorystuvannja v Ukraini'. Chernivtsi: Chernivetskyi natsionalnyi universytet.

Zalatan, A. and Gaston, A. (1996), 'Soft Ecotourism: the Substitution Effect' Tourist Review. 51 (4). pp. 42–48.

Bottrill, C. and Pearce, D. (1995), 'Ecotourism: Towards a key elements approach to operationalising the concept' Journal of Sustainable Tourism. 3 (1) pp. 45–54.

Macha, K.O. (1993), Poltavska oblast: pryroda, naselennya, hospodarstvo. Poltava.

Informatsiya pro Poltavsku oblast (2020). https://polinfo.gov.ua/informatsiini-materialy/pro-poltavsku-oblast [dostup 02 travnya 2020].

Beidyk O.O. (2001), Rekreatsiino-turystski resursy Ukrainy: metodologija ta metody analisu, terminologija, raionuvannja. Кyiv.

'Pro pryrodno-zapovidnyi fond Ukrainy' (1992) Zakon Ukrainu https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12/ed20170903

Pryrodno-zapovidnyi fond Poltavshchyny (2020). http://www.eco-poltava.gov.ua/pzfzag.htm.

Bairak, O.M. (2003), Etalony pryrody Poltavshchyny. Poltava: Vjorstka, 2003. – 212 р.

Опубліковано
2020-08-27