Особливості гідрологічного режиму та руслові процеси на річці Ільця (басейн Чорного Черемошу)

  • Людмила Костенюк Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: Ключові слова: гідрологічний режим, стік води, стік наносів, руслові процеси, геоморфологічне районування, поперечний переріз.

Анотація

Проаналізовано особливості гідрологічного режиму та руслові процеси р.Ільця (лівий доплив р.Чорний Черемош), на основі даних регулярних спостережень та під час експедиційного виїзду у червні 2019 року. Представлено схеми басейнового розподілу та геоморфологічного районування досліджуваного об’єкту, криві зв’язку витрат води і рівнів Q=f(H), графіки ходу максимальних, середніх та мінімальних рівнів води, а також поперечні перерізи на ключових ділянках.

 

Посилання

Atlas poverkhnevykh vod baseinu Pruta (v mezhakh Ukrainy). (2009). Kamianets-Podilskyi: PP Moshchynskyi V.S.

Vyshnevskyi, V.I. (2000). Richky i vodoimy Ukrainy. Stan i vykorystannia. Kyiv: Vipol.

Vyshnevskyi, V.I., Kosovyts, O.O. (2003). Hidrolohichni kharakterystyky richok Ukrainy. Kyiv: Nika-Tsentr.

Kyryliuk, M.I. (Ed). (2001). Vodnyi balans i yakisnyi stan vodnykh resursiv Chernivtsi: Ruta.

Voropai, L.I., Kunytsia, M.O. (1966). Ukrainski Karpaty. Kyiv: Radianska shkola.

Hydrolohycheskyi ezhehodnyk. Tom 2. Bassein Chernoho y Azovskoho morei (bez Kavkaza). (1941 – 1952, 1955 – 2008). Moskva: Moskovskoe otdelenye Hydrometeoyzdat.

Hosudarstvennii vodnii kadastr. Mnoholetnye danne o rezhyme y resursakh poverkhnostnkh vod sushy. (1985). Lenynhrad: Hydrometeoyzdat.

Hosudarstvennii vodnii kadastr. Kharakterne urovny vod. (1989). Lenynhrad: Hydrometeoyzdat.

Hosudarstvennii vodnii kadastr. Osnovne hydrolohycheskye kharaktyrystyky (za 1970-1975 h.h. y ves peryod nabliudenyi). (1980). Lenynhrad: Hydrometeoyzdat.

Kindiuk, B. V. (2003). Doslidzhennia parametriv hidrohrafichnoi merezhi riky Cheremosh. Heohrafiia i suchasnist. Zb. nauk. prats Kyivskoho nats. ped. un-tu im. Drahomanova. 122-134.

Kyndiuk, B.V. (2003). Yssledovanye proyskhozhdenyia y razvytyia rechnoi sety Ukraynskykh Karpat. Kultura narodov Prychornomoria. 26-30.

Kosteniuk, L.V. (2008). Hidrolohichnyi rezhym richok v baseini Cheremoshu. Rehionalni ekolohichni problemy: Materialy I Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii studentiv, mahistrantiv i aspirantiv. 139-140.

Kosteniuk, L.V. (2008). Zahalnyi analiz hidrolohichnoho rezhymu richok basseinu Cheremoshu. Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidoekolohiia. 131-138.

Kosteniuk, L.V. (2012). Zakonomirnosti rusloformuvannia u richkovii systemi Verkhnoho Prutu: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. heohr. nauk : spets. 11.00.07 „Hidrolohiia sushi, vodni resursy, hidrokhimiia”. Chernivtsi: Ruta.

Kosteniuk, L.V. (2008). Osoblyvosti kharakteru pozdovzhnoho profiliu r.Cheremosh ta osnovnykh yoho doplyviv. Materiály IV mezinárodni vĕdecko – prakticka conference «Vĕda: teorie a praxe - 2008». 65-68.

Kravchuk, Ya.S. (2005). Heomorfolohiia Skybovykh Karpat. Lviv: vydav. tsentr LNU imeni Ivana Franka.

Kravchuk, Ya.S. (2008). Heomorfolohiia Polonynsko-Chornohirskykh Karpat. Lviv: vydav. tsentr LNU imeni Ivana Franka.

Herenchuk, K.I. (1968). Pryroda Ukrainskykh Karpat. Lviv : Vyd-vo Lvivskoho un-tu.

Resursi poverkhnostnikh vod SSSR. Hydrolohycheskaia yzuchennost. (1964). Lenynhrad: Hydrometeoyzdat.

Resursi poverkhnostnikh vod SSSR. Opysanye rek y ozer y rascheti osnovnikh kharakterystyk ykh rezhyma. (1978). Lenynhrad: Hydrometeoyzdat.

Resursi poverkhnostnikh vod SSSR. Osnovnie hydrolohycheskye kharaktyrystyky (za 1963-1970 h.h. y ves peryod nabliudenyi). (1976). Lenynhrad: Hydrometeoyzdat.

Shvebs, H. I., Ihoshyn, M. I. (2003). Kataloh richok i vodoim Ukrainy. Odesa: Astroprynt.

Tsys, P.N. (1946 – 1952). Heomorfolohyia Sovetskykh Karpat. Lviv: Vyd-vo Lvivskoho un-tu.

Chalov, R.S. (2008). Ruslovedenye: teoryia, heohrafyia, praktyka. Moskva: Yzdatelstvo LK

Опубліковано
2020-08-27