Стан торфових ґрунтів на території Передкарпаття та Придністровського Поділля

  • Ірина Козак Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: Ключові слова: торфові ґрунти, торфоутворення, географічне поширення, фізико-хімічні показники.

Анотація

Викладено погляди на торфові ґрунти, як унікальні утворення за своїм генезисом, поширенням та характеристикою. Простежено, що відповідно до місця утворення ґрунти змінюють свій склад, властивості та господарську цінність. Автором дано узагальнену характеристику використання торфових ґрунтів в сільському господарстві, торфовидобувній галузі і частково в рекреаційній сфері. Обґрунтовано ідею про те, що в цілому дані ґрунти можна віднести до екологічно вразливих об’єктів, які потребують детального вивчення для раціонального використання. 

Посилання

Andrushchenko H.O., Koziy H.V., Krasitskyy P.R., Stupakov V.P. (1965) Kultura bolit. Vyd-vo Lvivskoho universytetu, 180.

Voloshchuk M.D., Hahalyuk M.I. (1999) Torf i torfovi grunty – suchasnyy stan i perspektyvy yikh vykorystannya. Zb. naukovykh prats: Suchasni dosyahnennya heodeziyi ta heodynamiky. Lviv, 160-162.

Voloshchuk M.D., Kozak I.V. (2018) Torfovo-zemelnyy resurs Zakhidnoho rehionu Ukrayiny. Materialy IV Vseukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Humanitarni, pryrodnychi ta tochni nauky yak fundament suspilnoho rozvytku». Naukove partnerstvo «Tsentr naukovykh tekhnolohiy». – Kharkiv: NP «TsNT», 3-7.

Netsyk M.V., Haskevych V.H. (2015) Torfovi grunty Maloho Polissia. Monohrafiia. Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU im. I.Franka, 198.

Endrizhiyevska A.A., Stepanova K.L. (1967) Khimichnyy sklad torfovyshch Ivano-Frankivskoyi oblasti. Zb.nauk.prats «Doslidna stantsiya – kolhospam». Uzhhorod: vyd-vo «Karpaty», 57-59

Yefimchuk N. (2003) Transformatsiya orhanohennykh gruntiv Verkhnodnistrovskoyi nyzovyny / Geneza, heohrafiya ta ekolohiya gruntiv: Zb.nauk.prats. Lviv, 131-134.

Kucheryava L.M. (1963) Vydy torfu, stratyhrafiya ta istoriya rozvytku Velykykh bolit v dolyni r. Dnistra. Ukr.bot.zhurnal 15/2, 22-28.

Herenchuk K.I. (1973) Pryroda Ivano-Frankivskoyi oblasti. Lviv: Vyshcha shkola, 168.

Опубліковано
2020-08-27