Дослідження голоценових ґрунтів на території Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» у м. Батурин на Чернігівщині

  • Жанна Матвіїшина Інститут географії НАН України
  • Олександр Пархоменко Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка
  • Юрій Ситий Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка
Ключові слова: Ключові слова: голоцен, ґрунт, ландшафт

Анотація

Проаналізовано публікації з інтерпретації даних щодо похованих грунтів у зв’язку з антропогенним навантаженням на природні комплекси, еволюцією природного середовища у голоцені. Висвітлено особливості дослідження палеогрунтів за допомогою грунтово-археологічних підходів з метою реконструкції обстановок минулого. Досліджено поховані та фонові (сучасні) голоценові ґрунти. Встановлено, що на території дослідження у катені ґрунтів з артефактами епохи бронзи розвивалися ґрунти лучного і лісо-лучного генезису з добре сформованими гумусовими горизонтами, близькими до лучно-дернових та алювіально-дернових зони помірного клімату, але тепліших за сучасні.

Посилання

Ivanov, I.V. (1992). Evolyuciya pochv lesostepnoj zony v golocene [Evolution of the forest-steppe zone soils in the Holocene]. Mosсow: Nauka [in Russian].
Dyomkin, V.A. (1997). Paleopochvovedenie i arheologiya: interpretaciya v izuchenii prirody i obshestva [Paleosoil Science and Archeology: Interpretation in the Study of Nature and Society]. Pushino. [in Russian].
Aleksandrovskij, A.L. (1983). Evolyuciya pochv Vostochno-Evropejskoj ravniny v golocene [Evolution of soils of the East European Plain in the Holocene]. Moscow: Nauka [in Russian].
Chendev, Yu.G. (2008) Evolyuciya lesostepnyh pochv Srednerusskoj vozvyshennosti v golocene [Evolution of the Central Russian Upland forest-steppe soils in the Holocene]. Moscow: HEOS [in Russian].
Matviyishina, Zh.M. (2017). Paleogruntoznavstvo v Instituti geografiyi nacionalnoyi akademiyi nauk Ukrayini [Paleosoil studies at the Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine]. Ukrayinskij geografichnij zhurnal - Ukrainian Geographical Journa,l Issue 1, pp. 12-19 [in Ukrainian].
Gerasimenko, N.P. (2004) Zmini polozhennya landshaftnih zon na teritoriyi Ukrayini u plejstoceni i goloceni [Changes in the position of landscape zones on the territory of Ukraine in the Pleistocene and Holocene]. Ukrayinskij geografichnij zhurnal - Ukrainian Geographical Journal. Issue 3, pp. 20-28 [in Ukrainian].
Dmitruk, Yu.M., Matviyishina, Zh.M., Slyusarchuk, I.I. (2008). Grunti Troyanovih valiv: evolyucijnij ta ekologo-genetichnij analiz [Trojan shafts soils: evolutionary and ecological-genetic analysis]. Chernivci: Ryta [in Ukrainian].
Parhomenko, O.G. (2015) Metodichni osnovi doslidzhennya golocenovih gruntiv yak indikatoriv zmin prirodnih umov minulogo: geoarheologichnij aspect [Methodical bases of Holocene soils research as indicators of natural conditions changes of the past: geoarchaeological aspect]. Fizichna geografiya ta geomorfologiya – Physical geography and geomorphology. Issue 2 (78), pp. 16-21 [in Ukrainian].
Doroshkevich, S.P. (2018) [vidp. red. d. geogr. n., prof. Zh.M. Matviyishina]. Priroda Serednogo Pobuzhzhya u plejstoceni za danimi vivchennya vikopnih gruntiv [The nature of the Middle Pobuzhzhya in the Pleistocene according to the study of fossil soils]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Karmazinenko, S.P. (2010). Mikromorfologichni doslidzhennya vikopnih i suchasnih gruntiv Ukrayini [Micromorphological studies of fossil and modern soils of Ukraine]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Kushnir, A.S. (2016) Prirodni umovi prozhivannya lyudini na teritoriyi suchasnogo Livoberezhnodniprovskogo lisostepu Ukrayini u piznomu plejstoceni-goloceni (za paleopedologichnimi danimi) [Natural living conditions of human on the territory of the modern Left Bank-Dnieper forest-steppe of Ukraine in the late Pleistocene-Holocene (according to paleopedological data)] Candidate’s thesis. Kyiv: Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian].
Matviyishina, Zh.M., Gerasimenko, N.P., Perederij, V.I. (2010). Prostorovo-chasova korelyaciya paleogeografichnih umov chetvertinnogo periodu na teritoriyi Ukrayini [Spatial-temporal correlation of paleogeographic conditions of the Quaternary period on the territory of Ukraine]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Matviyishina, Zh.M., Parhomenko, O.G., Skorohod, V.M. (2019) Evolyuciya gruntiv ta landshaftiv teritoriyi davnoruskogo gorodisha bilya s. Vipovziv na Chernigivshini [Evolution of soils and landscapes of the territory of the ancient Russian settlement near the village of Vypovziv in Chernihiv region]. Naukovi zapiski Vinnickogo derzhavnogo pedagogichnogo universitetu imeni Mihajla Kocyubinskogo. Seriya: Geografiya – Scientific notes of Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsyubynsky. Series: Geography. Issue 31, N. 1-2. pp. 20-32 [in Ukrainian].
Matviyishina, Zh.M., Parhomenko, O.G., (2019) Zmini gruntiv i landshaftiv za danimi kompleksnih doslidzhen bagatosharovogo kurganu nepodalik s. Burti na Cherkashini [Changes in soils and landscapes according to complex studies of a multi-layered mound near the s Burty in Cherkaschina] Naukovi zapiski Sumskogo derzhavnogo pedagogichnogo universitetu imeni A.S. Makarenka Geografichni nauki – Scientific notes of Sumy State Pedagogical University named after A S Makarenko. Geographical sciences Issue 10,pp. 25-46 [in Ukrainian].
Micromorphological peculiarities of the Pleistocene soils in the Middle Pobuzhzhya (Ukraine) and their significance for paleogeographic reconstructions / Zh.M. Matviishyna, S.P. Doroshkevych // Journal of Geology, Geography and Geoecology. – 2019. – 28 (2).- P. 327-347. – [The Quaternary studies in Ukraine To XX Congress of the International Association of the Study of the Quaternary Period (INQUA), Dublin, 2019].
Matviyishina, Zh.M., Karmazinenko, S.P., Doroshkevich, S.P., Macibora, O.V., Kushnir, A.S., Perederij, V.I.. (2017) Paleogeografichni peredumovi ta chinniki zmin umov prozhivannya lyudini na teritoriyi Ukrayini u plejstoceni ta goloceni [Paleogeographic preconditions and factors of changes in human living conditions on the territory of Ukraine in the Pleistocene and Holocene]. Ukrayinskij geografichnij zhurnal – Ukrainian Geographical Journal. Issue 1,pp. 19-29 [in Ukrainian].
Matviyishina, Zh.M., Fomenko, V.M., Tovkajlo, M.T Doroshkevich, S.P. (2015). Pedologichni doslidzhennya bagatosharovih pam’yatok Gard i Lidina Balka u [Pedological research of the multi-layered monuments of Gard and Lidina Balka in the Stepove Pobuzhzhya]. Kam’yana doba Ukrayini - The Stone Age of Ukraine. Issue 16,pp. 190-203.
Matviyishina, Zh.M., Doroshkevich, S.P. (2016). Rekonstrukciyi prirodnih umov atlantichnogo etapu golocenu za danimi paleogruntoznavchih doslidzhen tripilskogo poselennya [Reconstructions of natural conditions of the Atlantic stage of the Holocene according to paleosoil research of the Trypillia settlement]. Ukrayinskij geografichnij zhurnal – Ukrainian Geographical Journal. Issue 2,pp. 19-25 [in Ukrainian].
Matviyishina, Zh.M., Kushnir, A.S., Doroshkevich, S.P. (2019) Suchasni i davni landshafti rannoslov’yanskogo gorodisha (VIII st. n.e.) poblizu smt Opishne [Modern and ancient landscapes of the early Slavic settlement (VIII century AD) near the Opishne village]. Regionalni problemi Ukrayini: geografichnij analiz ta poshuk shlyahiv virishennya : materiali VIII Vseukrayinskoyi naukovo-praktichnoyi konferenciyi (z mizhnarodnoyu uchastyu) – Regional problems of Ukraine: geographical analysis and search for solutions: materials of the VIII All-Ukrainian scientific-practical conference (with international participation) pp. 154-157. Herson: Vidavnichij dim «Gelvetika» [in Ukrainian].
Matviyishina, Zh.M., Kushnir, A.S. (2018) Geoarheologichnij pidhid u paleogruntoznavchih doslidzhennyah arheologichnih pam’yatok [Geoarchaeological approach in paleosoil research of archeological monuments. ] Ukrayinskij geografichnij zhurnal – Ukrainian Geographical Journal. Issue 4,pp. 10-15[in Ukrainian].
Matviyishina, Zh.M., Kushnir, A.S. (2017) Prirodni umovi prozhivannya lyudini za rezultatami gruntovo-arheologichnih doslidzhen na klyuchovih dilyankah lisostepu Ukrayini [Natural living conditions of man according to the results of soil and archaeological research in key areas of the forest-steppe of Ukraine] Materiali VII Mizhnarodnoyi naukovo-praktichnoyi konferenciyi «Regionalni problemi Ukrayini: geografichnij analiz ta poshuk shlyahiv virishennya». – Herson; Vidavnichij dim «Gelvetika» pp. 114-146 [in Ukrainian].
Stepanchuk, V.M. Matviyishina, Zh.M. Rizhov, S.M. Karmazinenko, S.P. (2013) Davnya lyudina (paleogeografiya ta arheologiya) [Ancient man (paleogeography and archeology)]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Veklich, M.F., Matviishina, Zh.N. ,Medvedyev, V.V. (1979) Metodika paleopedologicheskih issledovanij [Paleopedological research methodology]. Kyiv: Naukova dumka [in Russian].
Опубліковано
2020-08-27