Етнотуризм: до питання поняттєвої термінології та його значення у контексті міжетнічних стосунків в умовах глобалізації суспільства

  • Ярослав Джаман Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: етнічний туризм, ностальгічний туризм, аборигенний туризм, етнографічний туризм, пізнавальний туризм, етнічна група, функції туризму, міжетнічні стосунки, глобалізаційні процеси.

Анотація

Проаналізовані основні підходи українських і зарубіжних дослідників до визначення поняття «етнічний туризм», подано авторське визначення терміну. Розкриті функції етнічного туризму (культурно-пізнавальну, соціальну, комунікативну, світоглядну, інтегративну) у контексті міжетнічних стосунків
за умов глобалізаційних процесів, які мають важливе значення для розвитку особистості, сприяють
розширенню знань про навколишній світ, інші народи, про тенденції та закономірності розвитку суспільства у справі формування ціннісних та світоглядних орієнтирів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Antonenko, V.H. (2004). Mizhnarodnyi turyzm yak chynnyk mizhtsyvilizatsiinoi vzaiemodii i vzaiemozbahachennia kultur. Kiev: Kondor.

Dzhaman, Ya.V. (2014). Polietnichna kulturna spadshchyna – osnova rozvytku etnoturyzmu v Chernivtsiakh. Heohrafiia, kartohrafiia, heohrafichna osvita: istoriia, metodolohiia, praktyka. Mat. mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Chernivtsi, 9-11 zhovtnia 2014 r.), 251–252.

Dutchak, O. (2013). Teoretyko-metodolohichni problemy ukrainskoho etnoturyzmu: istoriohrafiia. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Istoriia. - 2013. - Vyp. 23-24. - S. 318-322. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vpu_Ist_2013_23-24_44

Sunduev Ch. (2018). Эtnoturyzm – chto эto? [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu do dzherela: http://www.mede.su/ content/78/read246.html.

Kyryliuk, L.M. (2008) Novi (netradytsiini) vydy turyzmu Ukrainy. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. Kotsiubynskoho. Seriia: Heohrafiia. Vyp 17. S. 194-198. [Elektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu: ttp:www.nbuv.gov.ua./portal/naturalNzvdpu_geogr/2008_17/novi%20vudu%20tyruzmy.pdf.

Kyfiak, V.F. (2003). Orhanizatsiia turystychnoi diialnosti v Ukraini. Chernivtsi: Zelena Bukovyna.

Kolesnyk, O. (2017) Formuvannia klasyfikatsiinykh oznak turyzmu u systemi ekonomichnykh aspektiv rozvytku suspilstva. «Visnyk ZhDTU»: Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, №1(47), 171–175. http://ven.ztu.edu.ua/article/view/94322

Liubovnyi, Ya.V. (2004). Turystska diialnist yak chynnyk hlobalnoi synerhii kultur. Kiev: Kondor.

Liakh, V.V. (2004). Turyzm v konteksti mizhnarodnykh ta kroskulturnykh vidnosyn. Kiev: Kondor.

Malova, N.M. (2002). Эtnycheskyi turyzm: problemi, tendentsyy, perspektyvi. Turyzm y kulturnoe nasledye: Mezhvuzovskyi sbornyk nauchnikh trudov, I, 72–79.

Marsel, H. (1999). Homo viator. Kiev: KM Academia: Pulsary.

Muravska, S.V. (2011). Etnichnyi turyzm: do problemy vyznachennia terminu. Rozvytok etnoturyzmu: problemy ta perspektyvy: Zb. mater. Vseukr. nauk.-prakt. konf. molodykh uchenykh (Lviv, 2 - 3 bereznia 2011 r.). 70–74.

Orlova, M.L. (2009). Resursy etnichnoho turyzmu rehionu: suspilno-heohrafichna otsinka (na materialakh Odeskoi oblasti). Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. heohr. nauk : spets. 11.00.02 «Ekonomichna ta sotsialna heohrafiia».

Parkhomenko, T.S. (2004). Antropolohiia turyzmu. Filosofiia turyzmu: navchalnyi posibnyk. Kiev: Kondor. http//tourlib.net/books_ukr/filotur14.htm.

Petryk, N.A. (2013). Stanovlennia ta rozvytok etnichnoho turyzmu (na prykladi mihratsiinykh protsesiv Lemkivshchyny v seredyni KhKh stolittia). Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu: Zb. nauk. Prats, 672–673, 151–155.

Pechchey, A. (1985). Chelovecheskye kachestva. Moskva: Prohress.

Pro turyzm: Zakon Ukrainy (1995). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 31. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/324/95-vr.

Rozhnova, V., Teres, N. (2013). Problemy ta perspektyvy rozvytku etnoturyzmu: zarubizhnyi ta ukrainskyi dosvid. Etnichna istoriia narodiv Yevropy, 39, 35–44.

Fedorchenko, V.K. (2004). Humanistychna funktsiia turyzmu. Kiev: Kondor.

Berghe, P. (1992). Tourism and the ethnic division of labor. Annals of Tourism Research, 19, 234–249.

Butler, R., Hinch, T. (1996). Tourism and Indigenous Peoples. London: International Thomson Business Press.

Getz, D., Jamieson, W. (1997). Rural tourism in Canada: issues, opportunities and entrepreneurship in aboriginal tourism in Alberta. The Business of Rural Tourism: International Perspectives, 93–107.

Harron, S., Weiler B. (1992). Review: Ethnic tourism. Special Interest Tourism, 83–94.

King, B. (1994). What is ethnic tourism? An Australian perspective. Tourism Management, 15(3), 173–176.

McIntosh, R., Goeldner, C. (1990). Tourism: Principles, Practices, Philosophies. New York: Wiley.

Smith, V. (1977). Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Yang, L. (2007). Planning for Ethnic Tourism: Case Studies from Xishuangbanna, Yunnan, China. Waterloo, Ontario, Canada, 2007. S - 370. https://uwspace.uwaterloo.ca/bitstream/handle/10012/3123/Thesis_Li.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Опубліковано
2022-02-10