Антропогенний заповідний об’єкт – складова розвитку та функціонування рекреаційно-туристичного природокористування (на прикладі Чернівецької області України)

  • Клавдія Кілінська Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Аліна Никифорець Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: антропогенні заповідні об’єкти, природні заповідні об’єкти, класифікація антропогенних заповідних об’єктів, природно-заповідний фонд, природоохоронні території.

Анотація

Проводиться аналіз існуючих вітчизняних і зарубіжних класифікаційних схем природоохоронних територій, запропоновано визначення антропогенних заповідних і природних заповідних об’єктів, представлена
класифікаційна схема антропогенних заповідних об’єктів, розкриті питання функціонування антропогенних заповідних об’єктів та їх сучасного і перспективного використання у рекреаційно-туристичному природокористуванні Чернівецької області.

Посилання

Voloshyn, O.I., Pishak, V.P. (1999). Derzhavni zakaznyky Bukovyny. Ozdorovchi resursy Bukovyny. Chernivtsi.

Horokhova, V.N., Shvidenko, A.Y. (1966). Zelenie zoni Bukovyni. Karpatskye zapovednyky. Uzhhorod: Karpati.

Kanska, V.V. (2015). Rehionalnyi istoryko-landshaftoznavchyi analiz antropohennykh zapovidnykh obiektiv (na prykladi Podillia). Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia nauk. stupenia kand. heohr.. nauk za spetsialnistiu 11.00.11 – konstruktyvna heohrafiia i ratsionalne vykorystannia pryrodnykh resursiv.

Kilinska, K. (2018). Pryrodokorystuvannia ta pryrodno-hospodarska riznomanitnist. Teoretyko-metodychni pidkhody: Monohrafiia. Chernivtsi: Chernivetskyi natsionalnyi universytet.

Kilinska, K., Andrusiak, N. (2016). Bukovynski lisy i Smuharski vodospady: realii suchasnoho pryrodokorystuvannia. Heohrafiia ta turyzm, 35, 231–244.

Kilinska, K. (2007). Ekoloho-prohnozna otsinka pryrodno-hospodarskoi riznomanitnosti Karpato-Podilskoho rehionu Ukrainy: Monohrafiia. Chernivtsi: Ruta.

Kilinska, K.I. (2016). Metodychni pidkhody do vyvchennia rekreatsiino-turystychnoho pryrodokorystuvannia (na prykladi terytorii Karpato-Podilskoho rehionu Ukrainy). Materialy IU Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii „Suchasni tendentsii rozvytku turyzmu”, 50–55.

Kilinska, K., Andrusiak, N. (2020). Parky-pamiatky sadovo-parkovoho mystetstva: prostorova orhanizatsiia ta rekreatsiino-turystychna otsinka (na prykladi Chernivetskoi oblasti): Monohrafiia. Chernivtsi^ Chernivetskyi nats. universytet imeni Yuriia Fedkovycha.

Kilinska, K., Skutar, T. (2013). Rekreatsiino-turystychna riznomanitnist Chernivetskoi oblasti: suchasnyi stan, otsinka ta perspektyvy: Monohrafiia. Chernivtsi: Chernivetskyi natsionalnyi universytet.

Korzhyk, V.P. (2002). Zapovidna Bukovyna: Perelik obiektiv pryrodno-zapovidnoho fondu Chernivetskoi oblasti, poznachenykh na karti marshrutiv ekoturyzmu. Bukovyna dlia vsikh, marshrutamy ekoturyzmu: Dovid. Putivnyk, 109–112.

Kravchuk, V. (2000-2003). Pamiatky pryrody Bukovynskykh Karpat. Chas – 2000-2003, 1–5.

Leonenko, V.B., Stetsenko, M.B., Voznyi, Yu.M. (2003). Atlas obiektiv pryrodno-zapovidnoho fondu Ukrainy, 63-64.

Solodkyi, V. (2008). Pryrodno-zapovidni terytorii ta obiekty u stalomu rozvytku Bukovyny. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu: zb. nauk. pr. 373, 160–170.

Solodkyi, V.D. (2005). Zapovidna sprava. Zelena Bukovyna, 281–284.

Fryiuk, A. (2010). Pryiemnyi vidpochynok na Bukovyni. Zelena Bukovyna, 35.

Shutak, H.D., Solodkyi, V.D., Sivak, V.K. (2009). Karpatska konventsiia i rozvytok zapovidnoi spravy na Bukovyni, Zelena Bukovyna, 56.

Kilinskaya, K., Sivak, V., Smyk, O., Danilovа, О., Maniutinа, О. (2018). Prerequisites for the bilateral reserves creation on cross-border territories (on the example of Ukraine and Romania). Scientific Herald of Chernivtsi University: collection of scientific papers, 795, 5-15.

Опубліковано
2022-02-09

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають