Антропогенний заповідний об’єкт – складова розвитку та функціонування рекреаційно-туристичного природокористування (на прикладі Чернівецької області України)

  • Клавдія Кілінська Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Аліна Никифорець Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: антропогенні заповідні об’єкти, природні заповідні об’єкти, класифікація антропогенних заповідних об’єктів, природно-заповідний фонд, природоохоронні території.

Анотація

Проводиться аналіз існуючих вітчизняних і зарубіжних класифікаційних схем природоохоронних територій, запропоновано визначення антропогенних заповідних і природних заповідних об’єктів, представлена
класифікаційна схема антропогенних заповідних об’єктів, розкриті питання функціонування антропогенних заповідних об’єктів та їх сучасного і перспективного використання у рекреаційно-туристичному природокористуванні Чернівецької області.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Voloshyn, O.I., Pishak, V.P. (1999). Derzhavni zakaznyky Bukovyny. Ozdorovchi resursy Bukovyny. Chernivtsi.

Horokhova, V.N., Shvidenko, A.Y. (1966). Zelenie zoni Bukovyni. Karpatskye zapovednyky. Uzhhorod: Karpati.

Kanska, V.V. (2015). Rehionalnyi istoryko-landshaftoznavchyi analiz antropohennykh zapovidnykh obiektiv (na prykladi Podillia). Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia nauk. stupenia kand. heohr.. nauk za spetsialnistiu 11.00.11 – konstruktyvna heohrafiia i ratsionalne vykorystannia pryrodnykh resursiv.

Kilinska, K. (2018). Pryrodokorystuvannia ta pryrodno-hospodarska riznomanitnist. Teoretyko-metodychni pidkhody: Monohrafiia. Chernivtsi: Chernivetskyi natsionalnyi universytet.

Kilinska, K., Andrusiak, N. (2016). Bukovynski lisy i Smuharski vodospady: realii suchasnoho pryrodokorystuvannia. Heohrafiia ta turyzm, 35, 231–244.

Kilinska, K. (2007). Ekoloho-prohnozna otsinka pryrodno-hospodarskoi riznomanitnosti Karpato-Podilskoho rehionu Ukrainy: Monohrafiia. Chernivtsi: Ruta.

Kilinska, K.I. (2016). Metodychni pidkhody do vyvchennia rekreatsiino-turystychnoho pryrodokorystuvannia (na prykladi terytorii Karpato-Podilskoho rehionu Ukrainy). Materialy IU Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii „Suchasni tendentsii rozvytku turyzmu”, 50–55.

Kilinska, K., Andrusiak, N. (2020). Parky-pamiatky sadovo-parkovoho mystetstva: prostorova orhanizatsiia ta rekreatsiino-turystychna otsinka (na prykladi Chernivetskoi oblasti): Monohrafiia. Chernivtsi^ Chernivetskyi nats. universytet imeni Yuriia Fedkovycha.

Kilinska, K., Skutar, T. (2013). Rekreatsiino-turystychna riznomanitnist Chernivetskoi oblasti: suchasnyi stan, otsinka ta perspektyvy: Monohrafiia. Chernivtsi: Chernivetskyi natsionalnyi universytet.

Korzhyk, V.P. (2002). Zapovidna Bukovyna: Perelik obiektiv pryrodno-zapovidnoho fondu Chernivetskoi oblasti, poznachenykh na karti marshrutiv ekoturyzmu. Bukovyna dlia vsikh, marshrutamy ekoturyzmu: Dovid. Putivnyk, 109–112.

Kravchuk, V. (2000-2003). Pamiatky pryrody Bukovynskykh Karpat. Chas – 2000-2003, 1–5.

Leonenko, V.B., Stetsenko, M.B., Voznyi, Yu.M. (2003). Atlas obiektiv pryrodno-zapovidnoho fondu Ukrainy, 63-64.

Solodkyi, V. (2008). Pryrodno-zapovidni terytorii ta obiekty u stalomu rozvytku Bukovyny. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu: zb. nauk. pr. 373, 160–170.

Solodkyi, V.D. (2005). Zapovidna sprava. Zelena Bukovyna, 281–284.

Fryiuk, A. (2010). Pryiemnyi vidpochynok na Bukovyni. Zelena Bukovyna, 35.

Shutak, H.D., Solodkyi, V.D., Sivak, V.K. (2009). Karpatska konventsiia i rozvytok zapovidnoi spravy na Bukovyni, Zelena Bukovyna, 56.

Kilinskaya, K., Sivak, V., Smyk, O., Danilovа, О., Maniutinа, О. (2018). Prerequisites for the bilateral reserves creation on cross-border territories (on the example of Ukraine and Romania). Scientific Herald of Chernivtsi University: collection of scientific papers, 795, 5-15.

Опубліковано
2022-02-09

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають