ГАЛУЗЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, серія «Географія» видається з 1996 року. Його тематика охоплює питання фізичної та суспільної географії, гідрології та кліматології, геодезії, картографії та ГІС-технологій, туризму, методики викладання географії та інші питання наук про Землю.

ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ

Рукопис, отриманий редакцією для рецензування, розглядається конфіденційно. Забороняється передавати його третім особам, що не мають на те відповідних повноважень від редакції.

Здійснюється внутрішнє і зовнішнє рецензування рукопису. На першому етапі (внутрішньому) – стаття розглядається експертами зі складу членів редакційної колегії журналу. На другому етапі – редколегія ініціює проведення незалежного (зовнішнього) рецензування рукопису авторитетним вченим у відповідній галузі науки. Зовнішній рецензент обирається з урахуванням його поточного навантаження та з його згоди.

Після отримання рецензій стаття відправляється авторові (співавторам) на доопрацювання (в цьому випадку датою надходження статті до редакції вважається дата отримання редакцією остаточного тексту). Повернення редакцією рукопису статті на доопрацювання не означає, що стаття прийнята до публікації. Допрацьований варіант надається в редакцію разом з початковою версією.

Остаточний висновок щодо включення рукопису у черговий номер журналу вирішується колективним рішенням редколегії. Їй належить виняткове право прийому і відхилення статті, спрямованої в Журнал з метою її публікації. Рішення редколегії про прийняття статті до публікації, необхідності доопрацювання або її відхилення доводиться редакцією до відома автора (співавторів, правовласників) не пізніше 30 календарних днів з моменту її прийняття. Рішення редколегії є остаточним.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ

Періодичність журналу – 2 рази на рік.

ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ПОДАННЯ СТАТТІ

 1. Необхідні документи:
 • Для публікації статті до редакційної колегії Збірника подаються в обов’язковому порядку:
 • зовнішня рецензія на статтю за підписом особи, що має науковий ступінь або вчене звання;
 • довідка про авторів згідно наведеної форми;
 • стаття;
 • квитанція (сканована копія квитанції) про оплату публікації статті.

Стаття надсилається електронною поштою на адресу geogvisnyk@chnu.edu.ua

Оплата публікації. Публікація наукових статей у збірнику наукових праць є платною послугою. Вартість публікації уточнюється в редакційній колегії. Квитанція про оплату надається після підтвердження редакційної колегії про можливість публікації статті.

 1. Вимоги до оформлення статті.

Основні вимоги. Наукова стаття повинна відповідати тематичному спрямуванню збірника. Обсяг статті: мінімум – 10 повних сторінок.

Структура статті. До друку приймаються лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи:

 1. УДК;
 2. Назва статті;
 3. Автори (вказати місце роботи);
 4. Анотація; Ключові слова;
 5. Постановка проблеми;
 6. Аналіз останніх досліджень і публікацій;
 7. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми;
 8. Виклад основного матеріалу,
 9. Висновки;
 10. Література.

Параметри сторінки:

 1. Всі поля – 20 мм;
 2. Номери сторінок не вводити;
 3. Текст повинен бути вирівняний по ширині аркуша;
 4. Текст, формули, таблиці, рисунки, діаграми, схеми розміщуються на сторінці в одній колонці.

Вимоги до анотації. До рукопису додається анотація 3 мовами – українською, російською та англійською (анотація англійською - 2 повних сторінки), в якій має бути назва статті та прізвище, ім’я, по батькові авторів (3 мовами), чітко сформульована головна ідея статті та коротко обґрунтована її актуальність (обсяг 6-8 рядків) та ключові слова 3 мовами – українською, російською та англійською (не більше 5).

Вимоги до тексту. Шрифт Times New Roman, 14 пунктів, інтервал 1,5. Відступ першого рядка абзацу – 1,25 см.

 1. Вимоги до оформлення структурних елементів статті.
 1. Матеріали набирають та розміщують у такій послідовності:
 • УДК – 14 пунктів, курсив (УДК повинно бути обов’язково), розміщують зліва на сторінці;
 • автори – 14 пунктів, напівжирний курсив, розміщують зліва на сторінці;
 • НАЗВА СТАТТІ – прописні літери, 14 пунктів, напівжирний, розміщують посередині сторінки;
 • анотація – 14 пунктів, курсив;
 • основний текст – 14 пунктів, звичайний.
 1. Усі рисунки, таблиці, діаграми повинні мати назви та номери (у випадку, коли в одному матеріалі міститься два і більше названих елементів): Рис.1. Розрахункова схема... Таблиця 1. Усереднені... Слова Рисунок, Таблиця, Діаграма, Схема та їхні номери набираються курсивом, 14 пунктів, їхні назви – напівжирним шрифтом, 14 пунктів, назви та номери таблиць розміщуються над таблицями, рисунків, діаграм, схем – під ними. Відривати назви від зазначених елементів забороняється. Посилання в тексті на таблиці даються у скороченому вигляді звичайним шрифтом: «табл. 1». Якщо таблиця не вміщається на одній сторінці, всі її колонки нумерують, а над перенесеною частиною таблиці справа надписують: «Продовження табл.1» або «Закінчення табл. 1».
 2. Графічні файли з формулами, графіками, рисунками, схемами та фотографіями повинні бути розташовані в тексті в рамці МS Word. Номер формули проставляється справа в кінці рядка, в круглих дужках, не виходячи на поле. Формули розташовуються на сторінці по центру. Між ними та текстом витримується інтервал в один рядок. Вводяться вони в графічному редакторі Microsoft Equation 3.0 для MS Word. Латинські літери та позначення величин (символи) набирають курсивом, українські та російські літери – тільки прямим шрифтом.
 3. Список використаної літератури складається за APA-style. Не допускається переклад англійською мовою бібліографічних описів літературних джерел, виданих мовами, що використовують кирилицю. Для правильного зазначення подібних джерел літератури виконується їх транслітерація. Перед списком використаної літератури набирати напівжирним шрифтом (14 пунктів) References. Джерела в списку зазначаються звичайним шрифтом 14, в алфавітному порядку. При посиланні на джерело в тексті потрібно зазначити у  дужках автора та рік: (Aleksandrova 2002) або Aleksandrova (2002).
 4. Інтервали між елементами матеріалу наступні: УДК – автори – 2; автори – назва статті – 2; назва статті – анотація – 2; анотація – основний текст – 1,5; основний текст – назва таблиці (верхній край рисунка, схеми, діаграми) – 1,5; назва таблиці – її верхній край (нижній край рисунка, діаграми, схеми – їхні назви) – 1,5; нижній край таблиці (назва рисунка, діаграми, схеми) – основний текст – 1,5; основний текст – ЛІТЕРАТУРА – 1,5; ЛІТЕРАТУРА – список літератури – 1,5.

ЗАЯВА ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.